Oznámení o ochraně soukromí

O tomto oznámení

My, společnosti Honda Motor Europe Ltd. („HME“) podnikající na území ČR prostřednictvím Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 24267007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75845, a Honda Motor Co., Ltd. („HM“) (dále jen společně „my“, či ve vztahu k nám „naše“), jsme odhodlány zajistit, že zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (dále jen společně „Předpisy o ochraně dat“).

V tomto oznámení o ochraně soukromí (dále jen „Oznámení“) vysvětlujeme, jak užíváme osobní údaje uživatelů naší služby Honda RoadSync (dále jen „Služba“), včetně propojené mobilní aplikace (dále jen „Aplikace“). V Oznámení je popsáno, které údaje shromažďujeme, účely, pro něž je užíváme, dobu, po jakou je můžeme uchovávat, a informace o třetích stranách, kterým případně tyto údaje předáváme. Rovněž je v něm vysvětleno, jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva. Prosíme, věnujte čas přečtení a porozumění obsahu tohoto Oznámení.

Toto Oznámení doplňuje jakékoli jiné případné oznámení o řádném zpracování osobních údajů nebo o ochraně soukromí (včetně všeobecného oznámení společnosti HME platného v České republice, zveřejněného na https://www.honda.cz/motorcycles/useful-links/privacy-policy.html).

Prosíme, vezměte na vědomí, že toto Oznámení se nevztahuje na externí poskytovatele služeb, kteří jsou na Službu napojeni, navázáni nebo s ní jinak komunikují, a doporučujeme, abyste si prostudovali jejich vlastní oznámení o ochraně soukromí (privacy policy) pro ověření, jakým způsobem Vaše osobní údaje užívají. Neodpovídáme za užívání Vašich osobních údajů takovými třetími stranami.

V tomto Oznámení je vysvětleno, jak užíváme, uchováváme a sdílíme údaje, které o Vás shromažďujeme, jak můžete vykonávat ve vztahu k takovým údajům svá práva, a jsou popsány postupy, které máme zavedeny pro zajištění Vašeho soukromí. Máte-li jakékoli dotazy, komentáře nebo nejasnosti týkající se tohoto Oznámení nebo toho, jak s Vašimi údaji zacházíme, případně pokud se tyto údaje kdykoli změní, kontaktujte nás e-mailem na adrese info.cz@honda-eu.com .

Informace o nás

Pro účely Předpisů o ochraně dat jsou společnosti Honda Motor Europe Ltd. (00857969) (Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL, Spojené království) a Honda Motor Co. Ltd. (2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japonsko) společnými správci Vašich osobních údajů. To znamená, že vůči Vám neseme společnou odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů. Mezi sebou zavedeno ujednání, které objasňuje naše příslušné úkoly, povinnosti a odpovědnosti pro účely dodržení Předpisů o ochraně dat. Pokud chcete vědět o tomto ujednání více, kontaktujte nás s využitím kontaktních údajů uvedených níže v článku 11.

Změny tohoto Oznámení

Toto Oznámení se může průběžně měnit. Jakékoli budoucí změny tohoto Oznámení budou publikovány na odkazu https://global.honda/voice-control-system/legal/GB/privacy.html a bude-li to potřebné, také Vám budou oznámeny ve vyskakovacím oknu přímo v Aplikaci. Doporučujeme často kontrolovat, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám tohoto Oznámení.

Definice

V tomto Oznámení se:

a) Vašimi „osobními údaji“ rozumí jakékoli údaje, které se Vás týkají a jejichž prostřednictvím můžete být identifikován(a). Mezi ně patří kontaktní údaje, informace o tom, jak užíváte Službu, a Vaše poloha. Osobní údaje, které v souvislosti se Službou shromažďujeme, jsou popsány v článku 5 tohoto Oznámení;

b) našimi „propojenými osobami“ se rozumí naše dceřiné společnosti, mateřské společnosti a kterékoli dceřiné společnosti našich mateřských společností; a

c) „zpracováním“ se rozumí užívání Vašich osobních údajů, například jejich shromažďování, ukládání, používání, předávání nebo výmaz.

Které osobní údaje užíváme a jak je shromažďujeme

Tento článek popisuje osobní údaje, které užíváme a shromažďujeme v souvislosti se Službou.

Některé údaje nám poskytujete přímo, například pokud si objednáváte Službu, registrujete se do Aplikace nebo s námi komunikujete. Do tohoto okruhu údajů bude patřit pouze Vaše e-mailová adresa a obsah Vaší komunikace, například zpětná vazba nebo reklamace. Pro užívání Služby budete potřebovat účet Google, přičemž my nebudeme mít k údajům o Vašem účtu přístup.

Při Vašem používání Služby rovněž automaticky shromažďujeme nebo generujeme další údaje. Popisujeme to v níže uvedené tabulce:

Typ údajů

Popis

Zdroj

Údaje o poloze

Získáváme je z Vašich IP adres a budou zahrnovat region, stát, město (včetně zeměpisné délky a šířky).

Aplikace

Údaje ze senzoru

Jsou získávány ze senzorů chytrého telefonu nebo jiného zařízení, na němž užíváte Aplikaci. Sestávají z údajů týkajících se Vašeho zrychlení, rychlosti, magnetických polí, světla a přiblížení.

Aplikace

ID uživatele

Sestává z Vašeho uživatelského ID pro Službu, Vašeho Google ID a Vaší e-mailové adresy.

Aplikace

Cestovní záznamy

Obsahují záznamy o pohybu, zejména celkovou ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, místo odjezdu a místo přerušení jízdy, univerzální unikátní identifikátory (UUID), ID jízdy, ID spuštění aplikace, čas, zeměpisnou délku, zeměpisnou šířku, přesnost, rychlost, správnost rychlosti, vzdálenost, chování, správnost chování, nadmořskou výšku, vertikální přesnost, poskytovatele lokalizační služby, Geohash kód a čas evidovaný v zařízení.

Aplikace

Uživatelské prostředí

Jedná se o informace popisující prostředí, v jakém je Služba užívána. Sestávají z informací o:

i) Vaší Aplikaci, zejména její verzi;

ii) mobilním nebo jiném zařízení, na němž užíváte Aplikaci, konkrétně vlastnosti zařízení (číslo modelu, značka, název výrobce, verze operačního systému, název dopravce, délka a šířka obrazovky, rozlišení obrazovky, orientace obrazovky), vlastnosti zařízení (možnost telefonovat, zasílat SMS, hlasové služby, Google Play), nastavení zařízení, jazyk, přednastavené aplikace (hudba, navigace, telefonování či SMS), síťová připojení a stav připojení, příslušenství a zařízení připojená přes Bluetooth nebo WiFi (např. sluchátka);

iii) motocykl, s kterým Službu používáte, zejména typ Vašeho motocyklu, jeho rozhraní, displej a tlačítko, které má případně Váš motocykl k dispozici pro ovládání Služby; a

iv) a zařízení, které napojuje Váš motocykl na Službu (dále jen „Bluetooth jednotka“), konkrétně jeho model, sériové číslo, hardware, software a MacAddress.

Aplikace

Motocykl

Bluetooth jednotka

Uživatelský status

Sestává z informací o tom, zda telefonujete, máte spuštěnou navigaci, hraje Vám hudba, jste v modu zasílání zpráv, v modu telefonování, ID události a času události.

Aplikace

Uživatelská historie

Sem se řadí informace o době používání Služby, ID Vašeho zařízení, vlastnostech instalace, reklamním ID, ID spuštění aplikace a ID destinace motocyklu.

Aplikace

Motocykl

 

Kromě toho získáváme osobní údaje od těchto třetích stran:

 • Google, který nám poskytuje Vaše Google ID pro účely poskytování Aplikace;
 • naši externí poskytovatelé audio služeb a služeb rozpoznávání hlasu, kteří převádějí Vaše hlasové požadavky na technické pokyny pro ovládání Služby.

Proč užíváme vaše osobní údaje

Následující tabulka uvádí účely, pro něž Vaše osobní údaje v souvislosti se Službou užíváme. Užíváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení příslušných účelů.

Na základě Předpisů o ochraně dat jsme rovněž povinni mít pro zpracování Vašich údajů „právní důvod“. Shrnutí je obsaženo v níže uvedené tabulce.

Proč užíváme vaše osobní údaje

Osobní údaje, které užíváme

Právní důvod

Pro poskytování Služby.

ID uživatele

Údaje o poloze

Cestovní záznamy

Uživatelské prostředí

 

 

Pro uskutečnění kroků na Vaši žádost za účelem uzavření smlouvy s Vámi a jejího dalšího plnění, správy a umožnění její realizace.

Pro zlepšování Služeb, včetně kvality Služby, Aplikace a uživatelské zkušenosti. Patří sem provádění analýz ke zjištění způsobu, jakým je Služba užívána.

ID uživatele

Údaje o poloze

Údaje ze senzoru

Cestovní záznamy

Uživatelské prostředí

Uživatelský status

Uživatelská historie

 

 

Zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem vyvíjet a zlepšovat naše produkty a služby.

 

Pro účely plánování a vývoj nových produktů a služeb. Patří sem také provádění analýz ke zjištění způsobu, jakým je Služba užívána.

Údaje o poloze

Údaje ze senzoru

Cestovní záznamy

 

 

Zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem vyvíjet a zlepšovat naše produkty a služby.

 

Pro komunikaci s Vámi v souvislosti se Službou. Zahrnuje zasílání servisních sdělení, řešení Vašich případných dotazů, zpráv nebo žádostí a správa reklamací.

Kontaktní údaje

Obsah naší vzájemné komunikace

V některých případech je zpracování nezbytné pro další plnění, správu a umožnění realizace naší smlouvy s Vámi.

 

Není-li zpracování pro účely smlouvy nezbytné, zpracováváme Vaše údaje z toho důvodu, že je zpracování nezbytné pro náš oprávněný zájem zajišťovat Vám kvalitní zákaznickou zkušenost.

 

Kromě toho můžeme zpracovávat osobní údaje popsané v tomto Oznámení:

 • pro splnění právních předpisů, které se na nás vztahují (z toho důvodu, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti)
 • k ochraně našeho podnikání a Služby, včetně vymáhání našich smluvních podmínek, zajištění právního poradenství a uplatnění zákonných nároků (z toho důvodu, že zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na ochraně našeho podnikání)
 • k nabídnutí části naší podnikatelské činnosti, včetně aktiv a služeb, nebo zajištění financování (z toho důvodu, že zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu provozovat naši podnikatelskou činnost ziskově)

Po zvážení okolností jsme rozumně dospěli k závěru, že se můžeme opírat o své oprávněné zájmy jako o právní důvod, na němž můžeme za daných okolností zpracovávat Vaše osobní údaje (jak jsme uvedli výše, včetně definice našich oprávněných zájmů). K tomuto rozhodnutí jsme dospěli provedením balančního testu za účelem prověření, že nad těmito našimi oprávněnými zájmy nepřevažuje Vaše právo jakožto fyzické osoby na ochranu soukromí. V případě, že budete potřebovat více informací ohledně balančního testu, neváhejte nás kontaktovat.

Sdílení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze způsobem popsaným v tomto článku.

Pro účely uvedené v předchozím článku budeme Vaše osobní údaje sdílet pouze s:

 • našimi zaměstnanci a propojenými osobami, jež k tomu mají oprávnění a potřebují přístup k údajům;
 • našimi externími dodavateli a poskytovateli služeb, včetně vývojářů online nástrojů, poskytovatelů služeb pro provoz Služby a poskytovatelů cloudových služeb. Konkrétně budou Vaše údaje sdíleny s těmito subjekty:
 • poskytovatelem Aplikace a platformy, konkrétně Drivemode
 • poskytovateli analytických služeb, konkrétně Google a Firebase
 • poskytovatelem služeb zákaznické podpory, aktuálně Zendesk
 • poskytovatelem cloudových hostingových služeb, konkrétně Google
 • poskytovateli diagnostických služeb
 • poskytovateli našich centrálních IT systémů, například naší platformy pro správu zákazníků
 • našimi odbornými poradci (kromě jiného daňovými, právními nebo jinými korporátními poradci, kteří nám poskytují odborné služby)
 • insolvenčními správci či poradci
 • potenciálními kupujícími nebo investory ve vztahu k našemu podnikání nebo aktivům
 • příslušnými orgány veřejné moci a regulátory, včetně orgánů pro prosazování práva či prevenci podvodů a soudů, a to pro účely vyšetřování skutečné nebo údajné trestné činnosti nebo jiných regulatorních či právních záležitostí

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám taktéž v následujících situacích:

 • v případě, že zvažujeme prodej podnikatelské činnosti nebo aktiv, přičemž v takovém případě předáme Vaše osobní údaje kterémukoli potenciálnímu kupujícímu takového podnikání nebo takových aktiv;
 • převezme-li naši společnost, nebo podstatnou část našeho jmění, třetí strana, přičemž pak budou osobní údaje našich zákazníků v našem držení jedním z převáděných aktiv;
 • v případě, že se ocitneme v situaci týkající se insolvence (např. správa majetkové podstaty nebo likvidace);
 • pro vymožení nebo uplatnění našich smluvních podmínek, postupů nebo jakékoli smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřenou nebo jsme zprostředkovali mezi Vámi a třetí stranou;
 • pro ochranu našich práv, majetku nebo bezpečnosti, případně našich lidí nebo třetích osob. Patří sem výměna informací s jinými společnostmi a organizacemi (včetně místního policejního orgánu nebo jiných místně příslušných orgánů činných v trestním řízení) pro účely bezpečnosti, prevence kriminality a ochrany před podvody; a
 • máme-li povinnost předávat nebo sdílet Vaše osobní údaje pro účely dodržení jakékoli právní povinnosti nebo regulatorních požadavků, nebo jinak pro prevenci nebo odhalování podvodů nebo trestné činnosti.

 

 

Služby třetích stran

Toto Oznámení se nevztahuje na internetové stránky, aplikace nebo portály třetích osob, na něž případně připojujeme naše Služby, a nevztahuje se na jakékoli služby jiných poskytovatelů. Neodpovídáme za zásady či praxi takových třetích stran při ochraně soukromí (včetně užívání souborů cookies), i když jste se na takové internetové stránky, aplikace, portály nebo služby třetí strany připojili prostřednictvím našich Služeb.

Doporučujeme Vám prověřit si zásady ochrany soukromí každého takového poskytovatele a v případě nejasností nebo dotazů takovou třetí stranu kontaktovat. Jakýkoli poskytovatel dalších služeb, například poskytovatelé datových balíčků, mobilních sítí, wi-fi hotspotů, hudby a komunikace, je samostatným správcem Vašich údajů a odpovídá sám za jejich zpracování.

Mezinárodní předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předávány pouze do Japonska.

Evropská komise považuje Japonsko za zemi, kde je poskytována odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Užívání služby Google Analytics může rovněž zahrnovat předávání údajů do USA, a bude-li tomu tak, zajistíme, aby byla zavedena vhodná smluvní a bezpečnostní opatření (včetně standardních smluvních doložek) na ochranu Vašich osobních údajů.

Archivace Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu potřebnou pro dosažení účelů, pro něž je zpracováváme. Jakmile již nebudou potřebné, bezpečně a nezvratně je vymažeme nebo anonymizujeme, aby nebylo možné je nadále přiřadit k Vaší osobě.

Níže uvedená tabulka uvádí maximální dobu, po niž archivujeme Vaše osobní údaje. Určité typy údajů, které jsou zahrnuty do těchto kategorií, mohou být smazány za kratší dobu. Berte však na vědomí, že můžeme údaje archivovat po delší dobu, pokud jsme k tomu povinni ze zákona nebo je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.

Typ údajů

Maximální doba archivace

Údaje o poloze

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Údaje ze senzoru

až 5 let od shromáždění takových údajů

ID uživatele

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Cestovní záznamy

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Uživatelské prostředí

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Uživatelský status

až 5 let od shromáždění takových údajů

Uživatelská historie

až 5 let od shromáždění takových údajů

E-mailová adresa

až 5 let po Vašem posledním užití Služby

Vámi zasílaná komunikace

až 5 let od data komunikace

 

Vaše „poslední užití“ znamená poslední okamžik, kdy spustíte aplikaci na svých zařízeních používaných se Službou. Pozor: pokud přestanete používat Služby po dobu 5 let, veškeré Vaše osobní údaje se automaticky smažou.

Pokud jste si odinstalovali a opětovně nainstalovali aplikaci pro používání Služby a pak použijete e-mailovou adresu, kterou jste pro odinstalovanou aplikaci pro užívání Služby nepoužívali, osobní údaje shromážděné z takto odinstalované aplikace pro Službu nelze převést na nový účet a budou smazány po 5 letech od posledního použití takto odinstalované aplikace.

Podrobnější informace o těchto dobách archivace si můžete e-mailem vyžádat od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na info.cz@honda-eu.com .

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, několik zákonných práv.

 

Právo

 

Popis

 

1) být informován(a)

Právo být informován(a) o osobních údajích, které o Vás držíme. Toto Oznámení (společně s obecnými zásadami HME platnými v České republice, zveřejněné na https://www.honda.cz/motorcycles/useful-links/privacy-policy.html) stanoví, jakým způsobem shromažďujeme, držíme a uchováváme Vaše údaje, co s nimi děláme a proč. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na nás a my Vám poskytneme na Vaši žádost podrobnější informace.

2) na přístup k osobním údajům

Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás držíme.

3) na opravu

Právo požadovat od nás opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás držíme.

4) na výmaz

 

Právo požadovat od nás výmaz osobních údajů, které o Vás držíme. Právo lze uplatnit pouze, pokud (například):

 • nadále tyto osobní údaje nepotřebujeme užívat k dosažení účelu, pro nějž je shromažďujeme;
 • odvoláte svůj souhlas v případě, že užíváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu; nebo
 • máte námitky proti způsobu, jakým zpracováváme Vaše údaje (na základě práva uvedeného níže v bodě 7).

Vezměte na vědomí, že výmazu údajů o Vašem profilu a anonymizace všech údajů o motocyklu dosáhnete zrušením svého účtu.

Rovněž můžete dosáhnout anonymizace všech údajů o Vašem motocyklu jeho odhlášením (přestože to nevede k výmazu informací v aplikaci).

5) na omezení zpracování

 

Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování osobních údajů, které o Vás držíme. Právo lze uplatnit pouze, pokud (například):
 • popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás držíme;
 • měl(a) byste právo požádat nás o výmaz osobních údajů, ale preferujete, aby namísto toho bylo omezeno naše zpracování; nebo
 • my nadále nepotřebujeme užívat osobní údaje k dosažení účelu, pro které je shromažďujeme, avšak Vy potřebujete údaje pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.

6) na přenositelnost údajů

 

Za určitých okolností právo získat osobní údaje, které jste nám předal(a), ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo požadovat od nás předání těchto osobních údajů jiné organizaci.

7) vznést námitku

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které o Vás držíme, jsou-li právním důvodem zpracování osobních údajů naše oprávněné zájmy, pokud nejsme schopni prokázat v přiměřeném rozsahu oprávněné důvody pro pokračování zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo které jsou potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.

8) ve vztahu k automatizovanému rozhodování a profilování

Právo nebýt předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Upozorňujeme, že v rámci Služby se neuskutečňuje automatizované rozhodování.

9) na odvolání souhlasu

Právo odvolat svůj souhlas, pokud je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů (například poskytování marketingových materiálů). Upozorňujeme, že odvolání souhlasu bude účinné pouze do budoucna. Zpracování, k němuž došlo před odvoláním souhlasu, tím nebude dotčeno.

Upozorňujeme, že žádné zpracování uskutečňované v souvislosti se Službou není založeno na Vašem souhlasu.

10) na informování o podstatných prvcích ujednání mezi společnými správci

Honda Motor Europe Ltd. a Honda Motor Co. Ltd. jednají při zpracování osobních údajů v souvislosti se Službou jako společní správci. Máte právo požadovat informace o podstatných prvcích ujednání uzavřeného mezi stranami pro zajištění jeho souladu s Předpisy na ochranu dat.

 

Svá práva můžete uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na jeho kontaktním e-mailu info.cz@honda-eu.com .

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy k tomuto Oznámení, chcete uplatnit práva nebo vznést jakékoli jiné otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedeném kontaktu.

Adresa: Správce databáze, společnosti Honda Motor Europe Limited podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845;

E-mailová adresa: info.cz@honda-eu.com

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, připomínku nebo obavu ohledně toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, nejprve se obraťte na nás. Jestliže však nejste spokojeni s tím, jak řešíme váš požadavek ohledně vašich práv nebo obav, máte právo podat stížnost našemu dozorovému úřadu, což je Úřad pro ochranu osobních údajů. Nachází se na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Přejete-li si obdržet toto oznámení v jiném formátu (například v audio verzi, velkém písmu nebo Braillovu písmu), prosím kontaktujte nás na výše uvedených kontaktních adresách.

 

Poslední aktualizace: prosinec 2020