OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY SOUKROMÍ ZÁKAZNÍKŮ APLIKACE HONDA MII-MONITOR

Společnost Honda se snaží chránit a respektovat vaše soukromí. Toto oznámení týkající se ochrany soukromí vám sděluje, jak společnost Honda Motor Europe Limited (dále jen „Honda“, „my“, „nás“) zpracovává vaše osobní údaje, když uskutečňujete návštěvu, stahujete software nebo kontaktujete společnost Honda e vztahu k softwaru mobilní aplikace Honda Miimo známému jako Mii-monitor (včetně veškerých služeb, jež jsou dostupné prostřednictvím aplikace) (dále jen souhrnně  „aplikace“). Toto oznámení o ochraně soukromí též popisuje vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti některému ze zpracování, které společnost Honda provádí. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatňovat, jsou uvedeny v části „Vaše možnosti volby a vaše práva“.

Při shromažďování osobních údajů vám též můžeme poskytnout nějaké další informace, pokud se budeme domnívat, že to bude užitečné pro poskytování relevantních informací ve správný čas.

V závislosti na vašem vztahu se společností Honda vám také můžeme poskytnout nebo jsme již mohli poskytnout další oznámení o použití vašich osobních údajů, například pokud jste zakoupili jiný výrobek Honda, případně jste mohli souhlasit s tím, abychom vás kontaktovali v souvislosti se servisem či údržbou výrobku Honda nebo ve vztahu k přijetí jiných sdělení či marketingových informací od společnosti Honda. Taková oznámení nemají být nahrazena tímto oznámením o ochraně soukromí, a proto zůstávají i nadále v platnosti, jak je lze případně použít.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Zpracováváme následující typy osobních údajů:

•                 Informace potřebné k vytvoření uživatelského profilu: například výrobní číslo vaší sekačky Honda Miimo, uživatelské jméno a heslo, věková kategorie, město a země. ROZHODNĚ VŠAK DOPORUČUJEME, ABYSTE PŘI NASTAVOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA A HESLA NEPOUŽILI ŽÁDNÉ ÚDAJE, KTERÉ BY UMOŽŇOVALY VÁS OSOBNĚ IDENTIFIKOVAT;

•                 Když používáte aplikaci: Technické podrobnosti vašeho použití aplikace, například vaše IP adresa a operační systém, typ prohlížeče (v případě návštěv našeho webu), podrobnosti o zařízení použité k přístupu k aplikaci (dále jen „zařízení“) (např. výrobní číslo, jedinečné identifikační číslo, adresa MAC vašeho zařízení) a technická data a data o událostech týkající se vašeho použití zařízení (např. data o párování s využitím technologií internetu a Bluetooth, data o připojení a trvání relace);

•                 Když nás přímo kontaktujte s ohledně aplikace: vaše jméno a kontaktní údaje (například adresa, PSČ, země, telefonní čísla a/nebo e-mailová adresa) a důvod, proč nás kontaktujete;

•                 Když ve vztahu k sekačce Honda Miimo kontaktujete autorizovaného prodejce Honda (který vám sekačku Honda Miimo prodal (dále jen „prodejce“)) prostřednictvím aplikace: vaše jméno a kontaktní údaje (například adresa, PSČ, země, telefonní čísla a/nebo e-mailová adresa), důvod, proč prodejce kontaktujete a informace o sekačce Honda Miimo nebo o zařízení za účelem snazší diagnostiky vašich případných potíží;

•                 Když kontaktujete nás: můžeme shromažďovat údaje o službách, které pro vás mohou být zajímavé;

•                 Jakékoli další informace, které nám poskytnete: například podpisy, fotografie, názory, vaši polohu a případné další poskytnuté údaje.

Proč vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme

Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme pro účely uvedené níže.

·          Kde je to třeba, činíme tak kvůli oprávněným zájmům společnosti Honda.

Příklad:

o   poskytování aplikace a souvisejících služeb;

o   správa aplikace;

o   umožnění stahování aktualizací aplikace a jejích případných náhrad;

o   vylepšování a optimalizace funkcí aplikace a výrobků a služeb Honda (zejména v rámci sortimentu Honda Miimo);

o   posouzení, které části aplikace jsou oblíbené či nejvyužívanější, případně které potřebují změnu/upgrade;

o   reagování na dotazy a stížnosti uživatelů;

o   vytvoření vašeho profilu, jenž nám pomůže pro účely přímého marketingu rozhodovat, které výrobky a služby vám máme nabízet;

o   vedení interního účetnictví;

o   řízení a kontrola našich obchodních operací, včetně analýzy řízení, kontroly, tvorby prognóz, obchodního plánování;

o   požádání vás o poskytnutí názoru nebo o účast v průzkumech týkajících se našich výrobků a služeb (formou nabízených oznámení) a provádění a analyzování těchto průzkumů a výzkumů, abychom mohli naše výrobky a služby porovnávat s ostatními a vylepšovat je;

o   v rámci případné restrukturalizace nebo prodeje podniku nebo majetku společnosti Honda nebo příslušné společnosti skupiny Honda, kde je to třeba; a

o   převedení osobních údajů na anonymizované údaje a jejich používání (obvykle jako souhrnných statistických údajů) pro účely výzkumu a analýzy s cílem zlepšit výkonnost aplikace – viz též níže bod Souhrnné údaje.

Když zpracováváme údaje na základě našeho oprávněného zájmu, musíme vyvažovat naše oprávněné obchodní zájmy a vaše práva na ochranu údajů a musíme zajistit, aby vaše práva nepřevážila nad našimi zájmy. Máte-li zájem dozvědět se více o tom, jak toto vyvažování provádíme, obraťte se na nás s využitím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně soukromí.

 

·          Když nám poskytnete souhlas.

o  Zde se jedná například o přímý marketing, včetně informací o výrobcích a službách, jež by pro vás mohly být zajímavé, s využitím zpráv v aplikaci (na něž budete upozorněni nabízeným oznámením). Vždy však máte možnost odběr zpráv přímého marketingu kdykoli zrušit.

 

·          Kde je to třeba, může se jednat i o plnění smlouvy, kterou s vámi společnost Honda uzavřela nebo o přípravné kroky k jejímu uzavření.

o  Například reagování na vaše žádosti či dotazy zaslané prostřednictvím aplikace nebo jinak, případně řešení takových žádostí a dotazů, poskytování technické podpory ve vztahu k sekačce Honda Miimo, poskytování služeb, které nabízíme prostřednictvím aplikace (které zahrnují sdílení vašich údajů se třetími stranami, viz níže) a pro další účely související s řízením vašeho právního vztahu se společností Honda.

·          Pro účely splnění zákonné povinnosti, kde je to třeba.

o  Například když uplatňujete svá zákonná práva plynoucí z legislativy na ochranu osobních údajů, když ověřujete svoji totožnost, pro účely ustavení a obhajoby zákonných práv, pro aktivity týkající se prevence, detekce a šetření trestných činů (tyto činnosti mohou zahrnovat sdílení vašich údajů s orgány činnými v trestním řízení, jak je vysvětleno níže) a pro účely plnění zákonných a regulatorních povinností, které se na nás vztahují.

 

·          Souhrnné údaje

o  Společnost Honda též převádí osobní údaje na anonymizované údaje a používá je (obvykle jako souhrnné statistické údaje) pro účely výzkumu a analýzy s cílem vylepšit aplikaci, analyzovat trendy a připravovat výrobky na míru dle potřeb. Souhrnné osobní údaje není možné použít k osobní identifikaci vás ani jiného využití aplikace.

Jak vaše osobní údaje sdílíme

(a)   Přenos údajů v rámci skupiny společností Honda

Vaše osobní údaje sdílíme se členy skupiny Honda.

·      V případě svolávání výrobků nebo soudních sporů můžeme vaše osobní údaje sdílet s naší mateřskou společností Honda Motor Co. Ltd., (dále jen „HM“) v Japonsku, a to pro účely případného šetření potenciálních technických potíží a koordinace skupinového pojištění.

·      Společnost HM také zajišťuje technickou podporu pro aplikaci.

Pro výše uvedené účely mohou vaše osobní údaje zpracovávat a k vašim údajům mohou mít přístup členské subjekty skupiny společností Honda nacházející se v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), v nichž neexistuje právní ochrana osobních údajů rovnocenná s právní úpravou v EHP. Když provádíme přenos vašich údajů v rámci skupiny společností Honda, využíváme standardní smluvní doložky o ochraně údajů, které schválila Evropská komise.

(b)   Přenos údajů autorizovaným prodejcům a servisům společnosti Honda

 

Vaše osobní údaje sdílíme s prodejcem, abychom mu umožnili s naší pomocí poskytovat vám technickou podporu týkající se vaší sekačky Honda Miimo.

 

(c)    Přenos údajů společnostem poskytujícím služby na smluvním základě

Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi poskytujícími na smluvním základě služby společnostem skupiny Honda. Jedná se například o následující společnosti:

·      Vývojáři aplikace (současní poskytovatelé: Takasaki Kyodo Computing Centre)

·      Hosting IT (současný poskytovatel: Microsoft Corporation prostřednictvím platformy Microsoft Azure)

·      Poskytovatel údržby IT (současný poskytovatel: Takasaki Kyodo Computing)

·      Odborní konzultanti (současný poskytovatel: právní služby – různé právní kanceláře, například Shoosmiths LLP ve Spojeném království)

Přenos údajů mimo EHP

Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím aplikace jsou uloženy v zemi nacházející se v EHP. Pro výše uvedené účely však vaše osobní údaje přenášíme i organizacím mimo EHP. Při tom můžeme využít standardní smluvní doložky o ochraně údajů, které schválila Evropská komise. Vaše údaje můžeme též přenést organizacím v USA, které jsou zapojeny do štítu EU-USA na ochranu soukromí nebo které zavedly pravidla na ochranu osobních údajů schválená úřady EU na ochranu osobních údajů. Máte-li zájem o další informace, případně chcete získat kopie dokumentů využívaných k ochraně vašich údajů, obraťte se na nás způsobem popsaným níže v části Kontaktujte nás.

(d)   Přenos údajů jiným organizacím

·      Přenos údajů třetím stranám, jsme-li povinni poskytnout vaše osobní údaje, abychom tak splnili zákonnou povinnost nebo považujeme-li to za nezbytné pro účely ochrany práv, majetku či bezpečnost společnosti Honda, našich zákazníků či jiných osob.

·      Přenos údajů státním orgánům a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud je to ze zákona povinné nebo je-li to vyžadováno pro účely ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s příslušnými zákony.

·      Přenos potenciálním nebo skutečným kupujícím v případě, že společnost Honda nebo kterýkoli subjekt skupiny Honda prodává jakoukoli část svého podnikání nebo majetku, včetně osobních údajů.

Vaše možnosti volby a vaše práva

(a)    Vaše všeobecná práva a všeobecné možnosti volby

·     Máte právo být informováni o zpracování vašich údajů (právě o to se snaží toto oznámení), požádat společnost Honda o kopii vašich osobních údajů; máte právo na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů; a vyžádat si osobní údaje o vás ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

·     Za určitých okolností můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (zejména tam, kde nemusí vaše osobní údaje zpracovávat za účelem splnění smluvního nebo jiného zákonného požadavku).

·     V případech, kdy jsme vás požádali o souhlas, máte právo kdykoli takový souhlas zrušit. Pokud zrušíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností Honda, nebude to mít žádný dopad na zpracování, které se v danou dobu již uskutečnilo.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vaší žádosti znamenalo prozrazení údajů o jiné osobě, případně když požádáte o smazání údajů, které jsme povinni uchovávat ze zákona nebo takových, pro jejichž uchovávání máme důvodný a oprávněný zájem.

(b)   Vaše práva a možnosti volby týkající se přímého marketingu

Společnost Honda vám v aplikaci nabízí možnost přihlásit se (poskytnout souhlas) k odběru zpráv přímého marketingu.

Pokud si nepřejete, abychom vám zasílali sdělení přímého marketingu v aplikaci, můžete nás kdykoli požádat, abychom tak nečinili, následujícími způsoby:

·         můžete změnit nastavení soukromí v aplikaci, nebo

·         můžete nás kontaktovat na adrese: mii-monitor@honda-eu.com

(c)    Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, který se ochranou osobních údajů zabývá. Může se jednat o dozorový úřad příslušný podle místa bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou je to třeba, aby byly naplněny oprávněné zájmy společnosti Honda v souladu s příslušným zákonem, případně než dojde k poskytnutí služby na základě vaší žádosti nebo splnění zákonného požadavku. Na konci tohoto období a každopádně do 2 let od vašeho posledního použití aplikace podnikneme kroky k vymazání vašich osobních údajů, případně k jejich úpravě tak, aby vás již neumožňovaly identifikovat.

Odkazy na weby třetích stran

Náš web může čas od času obsahovat odkazy na weby partnerů z naší sítě, inzerenty a společnosti skupiny, případně odkazy z těchto webů. Společnost Honda nenese odpovědnost za obsah žádných webů, které jsou odkazem propojeny s tímto webem. Když vstupujete na web třetí strany, je na vaší odpovědnosti přečíst si oznámení o ochraně soukromí a právní podmínky, které pro takový web platí.

Aktualizace tohoto oznámení o ohraně soukromí

Toto oznámení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno. Datum v horní části tohoto oznámení o ochraně soukromí budeme příslušným způsobem aktualizovat. Vybízíme vás, abyste změny tohoto oznámení o ochraně soukromí kontrolovali. Otevřít je můžete i z aplikace. Při některých příležitostech vám můžeme aktivně oznámit konkrétní činnosti nakládání s údaji, případně podstatné změny tohoto oznámení o ochraně soukromí, jak to vyžadují příslušné zákony.

Kontaktujte nás

Aplikaci ovládá společnost Honda Motor Europe Limited (identifikační číslo 857969), jež je správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím aplikace. Její sídlo je na adrese Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglie, RG12 1HL, Spojené království.

Pokud máte ohledně tohoto oznámení o ochraně soukromí jakékoli dotazy, obraťte se na nás na adrese mii-monitor@honda-eu.com Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese DPO@honda-eu.com.