OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY SOUKROMÍ ZÁKAZNÍKŮ APLIKACE HONDA MY GENERATOR

Společnost Honda se snaží chránit a respektovat vaše soukromí. Toto oznámení týkající se ochrany soukromí vám sděluje, jak společnost Honda Motor Europe Limited (dále jen „Honda“, „my“, „nás“) zpracovává vaše osobní údaje, když uskutečňujete návštěvu, stahujete software nebo kontaktujete společnost Honda ve vztahu k softwaru mobilní aplikace Honda My Generator známému jako My Generator (včetně veškerých služeb, jež jsou dostupné prostřednictvím aplikace) (dále jen souhrnně „aplikace“). Toto oznámení o ochraně soukromí též popisuje vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti některému ze zpracování, které společnost Honda provádí. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatňovat, jsou uvedeny v části „Vaše možnosti volby a vaše práva“.

Při shromažďování osobních údajů vám též můžeme poskytnout nějaké další informace, pokud se budeme domnívat, že to bude užitečné pro poskytování relevantních informací ve správný čas.

V závislosti na vašem vztahu se společností Honda vám také můžeme poskytnout nebo jsme již mohli poskytnout další oznámení o použití vašich osobních údajů, například pokud jste zakoupili jiný výrobek Honda, případně jste mohli souhlasit s tím, abychom vás kontaktovali v souvislosti se servisem či údržbou výrobku Honda nebo ve vztahu k přijetí jiných sdělení či marketingových informací od společnosti Honda. Taková oznámení nemají být nahrazena tímto oznámením o ochraně soukromí, a proto zůstávají i nadále v platnosti pro případy možného použití.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Aplikace Honda My Generator používá identifikační údaje, které jsou pro vaše zařízení jedinečné, za účelem komunikace se softwarem Honda Generator a softwarem, zařízeními, sítěmi a službami třetích osob, jak je stanoveno dále, a v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí společnosti Honda.  Společnost Honda však nepřijímá, neukládá ani jinak nezpracovává jakékoli údaje, které umožňují identifikaci fyzické osoby v důsledku jejího používání aplikace Honda My Generator, ani tyto údaje neposkytuje třetím stranám.

Zpracováváme následující typy osobních údajů:

•                     Používání aplikace: Technické podrobnosti vašeho použití aplikace, například vaše IP adresa a operační systém, číslo IMEI, typ prohlížeče (v případě návštěv našeho webu), podrobnosti o zařízení použité k přístupu k aplikaci (dále jen „zařízení“) (např. výrobní číslo, jedinečné identifikační číslo, adresa MAC vašeho zařízení) a technická data a data o událostech týkající se vašeho použití zařízení (např. data o párování s využitím technologií internetu a Bluetooth, data o připojení a trvání relace).

 

•                     Proč shromažďujeme, používáme a ukládáme uvedené osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme pro účely uvedené níže.

·           Když je to třeba kvůli oprávněným zájmům společnosti Honda:

Příklady:

o   poskytování aplikace a souvisejících služeb,

o   správa aplikace,

o   umožnění stahování aktualizací aplikace a jejích případných náhrad,

o   vylepšování a optimalizace funkcí aplikace a výrobků a služeb Honda (zejména v rámci sortimentu Honda Generator),

o   posouzení, které části aplikace jsou oblíbené či nejvyužívanější, případně které potřebují změnu/upgrade,

o   reagování na dotazy a stížnosti uživatelů,

o   vedení interního účetnictví,

o   řízení a kontrola našich obchodních operací, včetně analýzy řízení, kontroly, tvorby prognóz, obchodního plánování,

o   v rámci případné restrukturalizace nebo prodeje podniku nebo majetku společnosti Honda nebo příslušné společnosti skupiny Honda, kde je to třeba, a

o   shromažďování anonymizovaných údajů a jejich používání (obvykle jako souhrnných statistických údajů) pro účely výzkumu a analýzy s cílem zlepšit výkonnost aplikace – viz též níže bod Souhrnné údaje.

·           Kde je to třeba, může se jednat i o plnění smlouvy, kterou s vámi společnost Honda uzavřela, nebo o přípravné kroky k jejímu uzavření:

o    Například poskytování technické podpory v souvislosti s vaší aplikací Honda Generator, poskytování služby, kterou nabízíme prostřednictvím aplikace, a pro všechny ostatní účely související se správou vašeho právního vztahu se společností Honda.

·           Pokud je to vyžadováno na základě zákonné povinnosti:

o    Například když uplatňujete svá zákonná práva plynoucí z legislativy na ochranu osobních údajů, když ověřujete svoji totožnost, pro účely ustavení a obhajoby zákonných práv, pro aktivity týkající se prevence, detekce a šetření trestných činů (tyto činnosti mohou zahrnovat sdílení vašich údajů s orgány činnými v trestním řízení, jak je vysvětleno níže) a pro účely plnění zákonných a regulatorních povinností, které se na nás vztahují.

 

·           Souhrnné údaje

o    Společnost Honda též shromažďuje anonymizované údaje a používá je (obvykle jako souhrnné statistické údaje) pro účely výzkumu a analýzy s cílem vylepšit aplikaci, analyzovat trendy a připravovat výrobky na míru. Souhrnné osobní údaje není možné použít k osobní identifikaci vás ani jiného uživatele aplikace.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

(a)    Přenos v rámci skupiny společností Honda

Vaše osobní údaje sdílíme se členy skupiny Honda.

Pro výše uvedené účely mohou vaše osobní údaje zpracovávat a k vašim údajům mohou mít přístup členské subjekty skupiny společností Honda nacházející se v jurisdikcích mimo Spojené království a Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), v nichž neexistuje právní ochrana osobních údajů rovnocenná s právní úpravou ve Spojeném království a EHP. Když provádíme přenos vašich údajů v rámci skupiny společností Honda, využíváme standardní smluvní doložky o ochraně údajů, které schválila Evropská komise.

Předávání mimo Spojené království a EHP

Při mezinárodním předávání osobních údajů se budeme opírat o přijatelné a definované právní mechanismy, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou vždy chráněné. Při tom můžeme využít standardní smluvní doložky o ochraně údajů, které schválila Evropská komise a které jsou aktuálně přijaty vládou Spojeného království. Vaše údaje můžeme také předat. Vaše údaje můžeme též předat organizacím, které zavedly firemní pravidla na ochranu osobních údajů schválená úřady EU na ochranu osobních údajů. Některé země, jako například Japonsko, jsou také považovány za adekvátní země pro účely předávání vašich osobních údajů a společnost Honda Motor Europe může takové označení „adekvátnosti“ využít. Požadujete-li další informace, včetně kopií dokumentů, na jejichž základě jsou vaše údaje chráněny, obraťte se na nás podle pokynů v části Kontaktujte nás.

(b)    Přenos údajů jiným organizacím

·       Přenos údajů třetím stranám, jsme-li povinni poskytnout vaše osobní údaje, abychom tak splnili zákonnou povinnost nebo považujeme-li to za nezbytné pro účely ochrany práv, majetku či bezpečnost společnosti Honda, našich zákazníků či jiných osob.

·       Přenos údajů státním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud je to ze zákona povinné nebo je-li to vyžadováno pro účely ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s příslušnými zákony.

·       Přenos potenciálním nebo skutečným kupujícím v případě, že společnost Honda nebo kterýkoli subjekt skupiny Honda prodává jakoukoli část svého podnikání nebo majetku, včetně osobních údajů.

Vaše volby a práva

(a)    Vaše obecné volby a práva

·           Máte právo být informováni o zpracování vašich údajů (právě to je cílem tohoto oznámení), právo požádat společnost Honda o kopii vašich osobních údajů, právo na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů a právo vyžádat si osobní údaje o vás ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

·           Za určitých okolností můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (zejména tam, kde nemusí vaše osobní údaje zpracovávat za účelem splnění smluvního nebo jiného zákonného požadavku).

·           Pokud kdykoli požádáme o váš souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Pokud zrušíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností Honda, nebude to mít žádný dopad na zpracování, které se v danou dobu již uskutečnilo.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vaší žádosti znamenalo prozrazení údajů o jiné osobě, případně když požádáte o smazání údajů, které jsme povinni uchovávat ze zákona nebo takových, pro jejichž uchovávání máme důvodný a oprávněný zájem.

(b)    Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, který se ochranou osobních údajů zabývá. Může se jednat o dozorový úřad příslušný podle místa bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně soukromí

Toto oznámení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno. Datum v horní části tohoto oznámení o ochraně soukromí budeme příslušným způsobem aktualizovat. Vybízíme vás, abyste změny tohoto oznámení o ochraně soukromí kontrolovali. Otevřít je můžete i z aplikace. Při některých příležitostech vám můžeme aktivně oznámit konkrétní činnosti nakládání s údaji, případně podstatné změny tohoto oznámení o ochraně soukromí, jak to vyžadují příslušné zákony.

Kontaktujte nás

Aplikaci spravuje společnost Honda Motor Europe Limited (identifikační číslo 857969), která je správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím aplikace. Její sídlo je na adrese Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglie, RG12 1HL, Spojené království.

Pokud máte ohledně tohoto oznámení o ochraně soukromí jakékoli dotazy, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@honda-eu.com.