OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ U ONLINE OBSAHU (ČESKÁ REPUBLIKA)

Společnost Honda chrání a respektuje vaše osobní údaje. V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů naleznete informace o tom, jak společnost Honda Motor Europe Limited podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845  (“Honda”, “my”, “naše”) zpracovává osobní údaje získané během vaší návštěvy, stahování z našich stránek nebo jiného kontaktu se společností Honda, používání našich webových stránek nebo aplikací, na které se toto Oznámení vztahuje (veškerý "Online obsah společnosti Honda "). V tomto Oznámení se dále dozvíte o vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, včetně práva vznášet námitky proti některým typům zpracování osobních údajů společností Honda. Další podrobnosti o vašich právech a způsobu, jak je uplatnit, naleznete níže v kapitole „Vaše možnosti a práva“.

Dále vám dle našeho uvážení můžeme poskytnout dodatečné informace při získání vašich osobních údajů, pokud to bude účelné k poskytnutí relevantních a včasných informací.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Naše společnost zpracovává následující typy osobních údajů:

 • Kontaktní údaje: např. vaše jméno a příjmení, adresa, tel, číslo, e-mail a další podobné informace.
 • Technické údaje o vaší návštěvě Online obsahu společnosti Honda: např. vaše IP adresa a operační systém, typ prohlížeče (u návštěv na naších webových stránkách), údaje o vašem zařízení (např. sériové číslo zařízení, identifikační číslo, MAC adresa) a technické a další informace o využití vašeho zařízení (např. Internet, připojení přes Bluetooth, údaje o konektivitě, délka návštěvy).
 • Informace nutné k vytvoření uživatelského profilu: např. vaše uživatelské jméno, heslo nebo PIN.
 • Údaje o vozidle: např. VIN kód vozidla a datum koupě.
 • Informace o produktu: např. ID vašeho produktu a místo koupě.
 • Finanční informace: např. číslo vašeho účtu a údaje o platbách.
 • Všechny ostatní údaje, které nám poskytnete: např. podpis, fotografie, názory, vaše poloha a všechny další vámi poskytované informace.

Proč vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme

Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme z následujících důvodů.

 • Pokud to vyžadují níže uvedené oprávněné zájmy společnosti Honda a v případech, kdy vaše právo na ochranu osobních údajů nemá přednost před našimi zájmy.

o    zajištění Online obsahu společnosti Honda a dalších služeb pro vás;

o    správa zdrojů pro Online obsah společnosti Honda;

o    zlepšování a optimalizace Online obsahu společnosti Honda, našich produktů a služeb;

o    reakce na vaše dotazy nebo požadavky, např. žádosti o zaslání brožury, zjištění nejbližšího zastoupení společnosti Honda, rezervaci zkušební jízdy nebo servisu pro vaše vozidlo značky Honda;

o    informování prodejců a poboček značky Honda o nových službách, zkušebních jízdách a dalších aktivitách v souvislosti s vámi nebo vaším vozidlem;

o    navázání kontaktu s vámi za účelem předchozích dvou bodů (buď přímo, nebo prostřednictvím společnosti ze Skupiny Honda, autorizovaného prodejce značky Honda, partnera nebo obchodního zástupce), a to buď e-mailem, SMS nebo oznámením;

o    žádost o vaše názory nebo pozvání k účasti na průzkumu o našich vozidlech, produktech a službách;

o    zjišťování, které části Online obsahu společnosti Honda jsou populární/často využívané a které potřebují upravit/zlepšit; a

o    reakce na dotazy a stížnosti uživatelů; a

o    interní záznamy.

 • V případě, že nám k tomu dáte souhlas.

o    Např. souhlas se zasíláním přímého marketingu včetně informací o zboží a službách, které by vás mohly zajímat, a to buď telefonicky, poštou, e-mailem nebo online. Vždy dostanete možnost se z odebírání přímého marketingu odhlásit.

 • Je-li to nutné k plnění smlouvy mezi vámi a společností Honda.

o    Např. pro umožnění online plateb a dodej zboží a služeb.

 • Je-li to nutné k plnění povinností plynoucích ze zákona.
 • Je-li to nutné k ochraně oprávněných zájmů a práv společnosti Honda a v případě, že vaše právo na ochranu osobních údajů nemá přednost před našimi zájmy.
 • Chráníme své oprávněné obchodní zájmy a zákonná práva. Patří mezi ně mimo jiné využívání osobních údajů za účelem dodržování právních předpisů, regulačních požadavků, auditu, nároků (včetně poskytnutí údajů třetím stranám v souvislosti se soudními spory nebo soudním řízením) a dalších etických, právních a regulatorních požadavků.

Společnost Honda bude také osobní údaje anonymizovat a používat je (obvykle ve formě agregovaných statistik) za účelem výzkumu a analýzy s cílem zlepšovat Online obsah společnosti Honda, analyzovat trendy a přizpůsobovat produkty. Z agregovaných osobních údajů není možné zjistit vaši identitu ani způsob, jakým využíváte Online obsah společnosti Honda.

Jak vaše osobní údaje sdílíme 

(a) Sdílení v rámci Skupiny Honda 

Vaše osobní údaje sdílíme s ostatními členy Skupiny Honda (další informace získáte zde: http://world.honda.com/profile/overview/).

 • Honda Motor Ltd (HM): HM je naše mateřská společnost,

Za výše uvedenými účely budou vaše osobní údaje zpracovávány a používány členy Skupiny Honda se sídlem mimo území Evropského hospodářského prostoru („EHP“), které nemají obdobné právní předpisy o ochraně osobních údajů jako v EHP. Při sdílení vašich osobních údajů v rámci Skupiny Honda využíváme standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí.

(b) Sdílení s autorizovanými prodejci a servisy

Vaše osobní údaje sdílíme s autorizovanými prodejci a servisy na území EHP. Úplný seznam dealerů značky Honda naleznete zde:

Osobní vozy: http://www.honda.cz/cars/dealer-search.html

Motocykly: http://www.honda.cz/motorcycles/dealer-search.html

(c) Sdílení se smluvními dodavateli služeb

Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi, které jsou smluvními dodavateli služeb pro členy Skupiny Honda a mezi které patří mimo jiné:

 • IT hosting (současný dodavatel: IBM);
 • Údržba IT (současný dodavatel: IBM);
 • Analytické služby Google pro zlepšování a optimalizaci webových stránek (Google LLC);
 • Organizace akcí (současný dodavatel: Praguebest s.r.o.);
 • Zákaznický marketing (současní dodavatelé: Emarsys eMarketing Systems AG, AT, Reichl und Partner eMarketing Gesellschaft m.b.H., AT, MIT e-solution GmbH);
 • Poskytovatel a hosting webových stránek (současný dodavatel: LBi);
 • Dodavatel CRM (současný dodavatel: Microsoft);
 • Cloudové systémy (současný dodavatel: Microsoft);
 • Vývoj aplikací (současný dodavatel: IBM);
 • Vyřizování dotazů (současný dodavatel: Bosch Service Solutions S.A.U);
 • Průzkum spokojenosti zákazníků značky Honda (současný dodavatel: InMoment, Inc);
 • Obesílání svolávacích akcí (současný dodavatel: Eva Šolcová)
 • Asistenční služba (současný dodavatel: Europ Assistance S.R.O.); a
 • Systém řízení smluv s prodejci (současný dodavatel: Snap-on).

Sdílení mimo území EHP

Kromě výše uvedených případů budeme vaše osobní údaje sdílet i s organizacemi mimo území EHP. Využíváme k tomu standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí. Vaše osobní údaje dále můžeme sdílet s organizacemi se sídlem ve Spojených státech, které mají závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů nastavená dle požadavků evropských úřadů odpovědných za jejich ochranu. Máte-li zájem o další informace, včetně kopií dokumentů, které slouží k ochraně vašich osobních údajů, kontaktujte, prosím, způsobem uvedeným v kapitole „Naše kontaktní údaje“ níže.

Google Analytics

Pokud udělíte souhlas s použitím nástrojů Google Analytics pro optimalizaci vaší aplikace Honda, může společnost Google vaše osobní údaje ukládat a zpracovávat na území Spojených států či jiné země, ve které má Google nebo jeho subdodavatelé své místní pobočky. V těchto případech podnikneme všechny přiměřeně nutné kroky k zajištění bezpečného nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s tímto Oznámením.

Aplikace třetích stran

Pokud si z Online obsahu společnosti Honda stáhnete aplikaci třetí strany, budou vaše osobní údaje poskytnuty přímo dodavateli dané aplikace, který se následně stává odpovědným za jejich ochranu. Společnost Honda nenese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů poskytovateli těchto aplikací. Doporučujeme, abyste si před stažením aplikací vždy pečlivě přečetli podmínky ochrany osobních údajů každého jednotlivého poskytovatele aplikací.

(d)  Sdílení s dalšími organizacemi

 • Sdílení s třetími stranami je možné v případě, že máme povinnost vaše osobní údaje poskytnout v zájmu dodržování právních předpisů, nebo v případě, že je to dle našeho přesvědčení nutné k ochraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti Honda, našich zákazníků a dalších osob.
 • Sdílení se státními úřady a/nebo orgány činnými v trestním řízení je možné v případě, že ho vyžaduje zákon, či v případě, že je nutné k ochraně oprávněných zájmů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Sdílení s potenciálními nebo skutečnými kupci v případě, že společnost Honda nebo některá z jejích dceřiných společností prodá svůj obchodní majetek, jehož součástí jsou vaše osobní údaje.

Vaše možnosti a práva

(a)  Obecně o vašich právech a možnostech

 • Máte právo společnost Honda požádat o kopii vašich osobních údajů; požádat o opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů; a získat své osobní údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu.
 • V některých případech můžete vnést námitky proti zpracování vašich osobních údajů (především v případech, kdy zpracování údajů není nutné k plnění smluvních nebo zákonných povinností).
 • Pokud jsme od vás získali souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud se rozhodnete souhlas se zpracováním osobních údajů společností Honda odvolat, nebude mít tento krok vliv na zpracování, které již bylo do té doby provedeno.

Tato práva mohou být omezena, např. v případě, že by splněním vašeho požadavku došlo k odhalení osobních údajů jiné osoby, nebo v případě, že nás požádáte o vymazání údajů, které musíme archivovat v souladu se zákonem, nebo u kterých máme silný oprávněný zájem na jejich archivaci.

(b)  Vaše práva a možnosti v souvislosti s přímým marketingem

Společnost Honda vám při získání vašich osobních údajů umožní udělit souhlas s použitím vašich kontaktních údajů pro účely přímého marketingu.

 • Pokud si nepřejete, abychom vám přímý marketing zasílali nebo abychom vaše osobní údaje používali k profilování pro potřeby přímého marketingu nebo abychom vaše údaje za účelem přímého marketingu sdíleli s třetími stranami, můžete své přání v tomto směru vyjádřit několika způsoby:
 • Na email s přímým marketingem odpovíte klinutím na odkaz „odhlásit“;
 • Změnou nastavení soukromí v aplikaci (pokud toto nastavení aplikace má);
 • Můžete nás kontaktovat na níže uvedené kontaktní adrese nebo zaslat dopis Správci databáze, společnosti Honda Motor Europe Limited podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845; nebo
 • Můžete nám poslat e-mail na: info.cz@honda-eu.com
 • Můžete nám zavolat na číslo +420 257 100 111

(c)    Vaše právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Dále máte právo podat stížnost k úřadu odpovědnému za ochranu osobních údajů. Tímto úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice. Stížnost můžete podat k úřadu s působností v místě vašeho bydliště, v místě, kde pracujete, nebo v místě, kde došlo k porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Archivace údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k zajištění oprávněných zájmů společnosti Honda v souladu s příslušnými právními předpisy nebo po dobu nutnou k dodání vámi vyžádané služby nebo po dobu nutnou ke splnění zákonných povinností. V žádném případě však osobní údaje nesmí být uchovávány po dobu delší než 5 let od okamžiku, kdy byly údaje námi poprvé získány. Po uplynutí archivační lhůty podnikneme kroky k vymazání vašich osobních údajů nebo k jejich převedení do formy, ve které vás již nebude možné identifikovat.

Falešné e-maily používající jméno Honda

Společnost Honda si je vědoma falešných e-mailů (tzv. phishing), které obsahují např. nabídku zaměstnání, upozornění na výhru v soutěži apod. Tyto e-maily klamavým způsobem zneužívají jméno Honda a jejich jediným účelem je získat od zákazníků jejich osobní údaje (např. číslo kreditní karty nebo hesla). Tyto e-maily se společností Honda nijak nesouvisí a Honda nikdy takovéto e-maily nepoužívá k nabídce zaměstnání či ke komunikaci s vítězi soutěží.

Bohužel počet takovýchto falešných a podvodných e-mailů neustále roste. Jsou zasílány buď přímo oběti, nebo jsou formulovány jako výzva k návštěvě webové stránky, která vyžaduje zadání osobních údajů.

Klamavá nabídka zaměstnání většinou cílí na zahraniční občany, po kterých jsou požadovány finanční částky k zajištění českého víza. Společnost Honda v souvislosti s nabídkou zaměstnání či jinou podobnou komunikací nikdy nepožaduje informace o platbách. Pokud si nejste jisti, zda je nabídka zaměstnání skutečně platná, kontaktujte, prosím naši společnost.

V poslední době se objevují i e-maily, které předstírají oznámení výhry v soutěži společnosti Honda. Společnost Honda po vítězích soutěží ani v souvislosti se soutěžemi nikdy nevyžaduje zaslání platebních informací.

Pokud dostanete e-mail, který jménem společnosti Honda požaduje vaše osobní údaje nebo finanční údaje, a nejste si jisti, zda se jedná o oprávněný e-mail, doporučujeme, abyste k těmto e-mailům vždy přistupovali nanejvýš obezřetně.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Na našich webových stránkách se mohou občas vyskytnout odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, reklamních partnerů nebo členů naší Skupiny. Společnost Honda nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek. Pokud se rozhodnete navštívit webové stránky třetích stran, je výhradně na vás, abyste si přečetli podmínky ochrany osobních údajů a uživatelské podmínky dané stránky.

Aktualizace Oznámení

Toto Oznámení může být pravidelně aktualizováno. S každou aktualizací dojde ke změně data uvedeného v záhlaví tohoto Oznámení. Doporučujeme, abyste sledovali změny tohoto Oznámení v Online obsahu společnosti Honda. V některých případech vás také můžeme aktivně upozornit na konkrétní využití vašich osobních údajů nebo na zásadní změny tohoto Oznámení v souladu s příslušnými právními předpisy.

Naše kontaktní údaje

Online obsah společnosti Honda je majetkem společnosti Honda Motor Europe Limited podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845, která je správcem osobních údajů získaných prostřednictvím Online obsahu společnosti Honda.

Máte-li k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese info.cz@honda-eu.com.