Shrnutí z brífinku společnosti Honda o podnikání v oblasti vodíku

6. února 2023

Rozšiřování podnikání v oblasti vodíku s externím prodejem systému palivových článků nové generace.

● V úsilí o realizaci uhlíkově neutrální společnosti bude společnost Honda pokračovat v elektrifikaci svých produktů, ale také bude proaktivně přistupovat ke zvýšení využívání vodíku jako zdroje energie a bude usilovat o rozšíření svého podnikání v oblasti vodíku.

● Jako jádro vlastního podnikání v oblasti vodíku bude společnost Honda dále rozvíjet svůj systém palivových článků. Díky systému palivových článků nové generace, který je vyvíjen ve spolupráci se společností General Motors (GM), bude společnost Honda usilovat o více než zdvojnásobení životnosti*1 a snížení nákladů na jednu třetinu*1. Po dosažení těchto cílů bude společnost Honda pokračovat ve svém základním výzkumu budoucích technologií palivových článků s cílem opět zdvojnásobit životnost*2 a snížit náklady*2 z nově snížené úrovně na polovinu.

● Společnost Honda stanovila čtyři hlavní domény pro využití svého systému palivových článků: vozidla s palivovými články (FCEV), užitková vozidla, stacionární elektrárny a stavební stroje. Kromě toho se bude aktivně zapojovat do spolupráce s dalšími společnostmi.

● Kromě společného výzkumu těžkých nákladních vozidel s palivovými články se společností Isuzu Motors Limited zahájila společnost Honda v oblasti užitkových vozidel demonstrační testovací jízdy užitkových nákladních vozidel vybavených systémem palivových článků nové generace ve spolupráci se společností Dongfeng Motor Group Co., Ltd.

● Okolo roku 2025 zahájí společnost Honda prodej svého systému palivových článků v objemu 2 000 kusů ročně s plánem na postupné rozšiřování prodeje. Společnost Honda se bude snažit zvýšit prodej na 60 000 kusů v roce 2030 a na několik set tisíc kusů ročně do druhé poloviny 30. let 21. století.

● Společnost Honda bude v budoucnu pokračovat ve výzkumu a vývoji s cílem využít své vodíkové technologie, jako je systém palivových článků a technologie elektrolýzy vody s vysokým diferenciálním tlakem v oblasti vesmírných technologií.

*1 V porovnání se systémem palivových článků nainstalovaným u modelu Honda Clarity Fuel Cell 2019.

*2 V porovnání se systémem palivových článků nové generace vyvinutým ve spolupráci se společností GM.

 

TOKIO, Japonsko, 2. února 2023 – Společnost Honda uspořádala tiskovou konferenci věnovanou jejím iniciativám v oblasti využití vodíku. Mezi přednášejícími na akci byli tito vedoucí pracovníci společnosti Honda:

● Shinji Aoyama, Director a Senior Managing Executive Officer,

●  Arata Ichinose, Operating Executive, Head of the Business Development Supervisory Unit.

Následuje shrnutí brífinku:

1.    Iniciativy společnosti Honda pro rozšíření využití vodíku, což představuje krok vpřed směrem k uhlíkově neutrální společnosti

Společnost Honda usiluje o dosažení uhlíkové neutrality u všech produktů a podnikových činností do roku 2050. Cílem společnosti Honda je dosažení „nulového dopadu na životní prostředí“ nejen jejích produktů, ale celého životního cyklu produktu včetně firemních aktivit. Společnost Honda definovala „tři pilíře“ vlastních iniciativ a zaměřuje se na následující oblasti: „uhlíková neutralita“, „čistá energie“ a „oběh zdrojů“. Společnost Honda hodnotí ve svých iniciativách vodík společně s elektřinou jako jeden z vysoce potenciálních nosičů energie.

„Cyklus oběhu vodíku“, který začíná obnovitelnými zdroji energie, se skládá ze tří fází – „generování“, „uchovávání/přeprava“ a „využívání“. Přesněji řečeno, s využitím technologie elektrolýzy vody lze elektřinu získanou z obnovitelných zdrojů energie přeměnit na „zelený vodík*3“. Díky tomu je méně náchylná na výkyvy ve výrobě elektřiny v důsledku sezónnosti a povětrnostních podmínek. Kromě toho je možné ji dopravit tam, kde je potřeba, ve formě „zeleného vodíku“ vhodnými metodami, jako je doprava po zemi, po moři a potrubím.

Společnost Honda bude rozšiřovat využití svého systému palivových článků, který je jádrem vodíkové technologie Honda, nejen na vozy Honda FCEV, ale také na různé interní a externí aplikace. To poslouží ke stimulaci poptávky po vodíku a usnadní uhlíkovou neutralitu společnosti prostřednictvím „využívání“ vodíku.

*3 Vodík vyrobený elektrolýzou vody pomocí obnovitelné energie, která během výrobního procesu nevypouští žádné CO2.

2.    Další zdokonalení systému palivových článků, těžiště vodíkové technologie Honda

Společnost Honda byla jednou z prvních společností, které se zaměřily na potenciál vodíku směrem k uskutečnění uhlíkově neutrální společnosti. Již více než 30 let provádí výzkum a vývoj vodíkových technologií a FCEV. Od roku 2013 spolupracuje společnost Honda se společností GM na společném vývoji systému palivových článků nové generace.

<Vylepšení systému palivových článků>

● V roce 2024 uvede společnost Honda v Severní Americe a Japonsku na trh model FCEV vybavený systémem palivových článků nové generace, který byl vyvinut společně se společností GM. Za typické výzvy, které je třeba řešit, aby se usnadnilo široké používání systémů palivových článků, jsou považovány náklady a životnost. Nicméně tento systém palivových článků nové generace, který využívá znalosti, know-how a úspory z výroby obou společností, sníží náklady na jednu třetinu ve srovnání s náklady na systém palivových článků v modelu Honda Clarity Fuel Cell 2019. Tohoto významného snížení nákladů bylo dosaženo různými opatřeními, včetně inovativních materiálů pro elektrody, zdokonalení struktury těsnění buněk, zjednodušení podpůrného zařízení („vyvážení pohonu“) a zlepšení produktivity. Kromě toho byla dvojnásobně prodloužena životnost systému využitím korozivzdorných materiálů a řízeným zpomalováním stárnutí, a byla také výrazně zvýšena odolnost vůči nízkým teplotám.

● Společnost Honda hodlá navázat na tyto úspěchy společně s GM a podle jejího výhledu se okolo roku 2030 očekává zahájení plnohodnotné popularizace používání palivových článků. Z tohoto důvodu zahájila základní výzkum budoucích technologií palivových článků s cílem snížit náklady na polovinu a zdvojnásobit životnost ve srovnání se systémem palivových článků, který byl vyvinut ve spolupráci se společností GM. Společnost Honda se tak snaží dosáhnout použitelnosti a celkových nákladů, které umožní systému palivových článků dosáhnout úrovně konvenčních vznětových motorů.

<Využití vodíkových technologií v oblasti kosmických technologií>

● Společnost Honda provádí pokročilý výzkum a vývoj vodíkových technologií a zároveň má v úmyslu jejich využití ve vesmíru. To je další potenciální oblast, kde lze vodíkové technologie využít. Kromě vody a jídla lidé potřebují kyslík, jakož i vodík jako palivo a elektřinu pro různé aktivity pro život ve vesmíru. Aby byly vesmírné aktivity udržitelné, je nutné co nejvíce snížit potřebu doplňování těchto zdrojů ze Země. Jedním z řešení, jak je ve vesmíru získat bez pravidelných dodávek ze Země, je vytvořit systém oběhu obnovitelné energie, který by kombinoval systém vysokotlaké elektrolýzy vody produkující kyslík a vodík napájený sluneční energií, a systém palivových článků produkující elektřinu a vodu z kyslíku a vodíku.

● K vytvoření takového systému provedla společnost Honda společný výzkum a vývoj s agenturou Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ve fiskálním období 2021 a 2022 (období končící 31. března 2022). Kromě toho v roce 2022 společnost Honda podepsala smlouvu o výzkumu a vývoji*3s agenturou JAXA týkající se „systému oběhu obnovitelné energie“, který má dodávat elektřinu pro zachování funkčnosti životního prostoru a různých systémů lunárních vozítek. Na základě této smlouvy agentura JAXA pověří společnost Honda, aby nejprve provedla koncepční studie a poté do konce japonského fiskálního roku 2024 (končící 31. března 2024) vyvinula „experimentální model*4“, prototyp v rané fázi.

*4 „Smlouva na koncepční studii a vytvoření prototypů funkčních prvků pro systém rekuperačních palivových článků přetlakového vozítka s posádkou.“ Systém rekuperačních palivových článků se skládá ze systému elektrolýzy vody a systému palivových článků. Při elektrolýze vody vzniká kyslík a vodík a opětovným navázáním vodíku na kyslík systém palivových článků vyrábí elektřinu. Systém rekuperačních palivových článků společnosti Honda se nazývá „systém oběhu obnovitelné energie“ a obsahuje originální systém společnosti Honda pro vysokotlakou elektrolýzu vody.

*5 Systémy, které mají být použity ve vesmíru, se obvykle vyvíjejí vytvářením prototypů ve fázích, jako je „experimentální model“, „technický model“ a „letový model“, v závislosti na fázi vývoje.

3.    Zahájení externího prodeje a rozšíření aplikací systému palivových článků

Vzhledem k trendům v oblasti ochrany životního prostředí ve světě bude společnost Honda pokračovat v rozšiřování využití svých systémů palivových článků, které jsou těžištěm vodíkové technologie Honda, nad rámec svých FCEV, aby přispěla k uskutečnění uhlíkově neutrální společnosti. Za tímto účelem společnost Honda zahájí externí prodej modulů systému palivových článků nové generace okolo roku 2025. Společnost Honda předpokládá počáteční úroveň prodeje 2 000 kusů ročně. Bude se snažit rozšiřovat prodej po etapách s cílem 60 000 kusů v roce 2030 a několik set tisíc kusů ročně okolo roku 2035.

<Čtyři hlavní domény>

Vodík má jedinečné vlastnosti: dokáže uchovávat a přenášet energii o vysoké hustotě a tankování je rychlé. Proto se očekává, že systém palivových článků bude zvláště účinný jako zdroj energie pro silně používané velkorozměrové mobilní produkty a velkoobjemovou infrastrukturu a také pro mobilní produkty, kde je vyžadováno rychlé doplňování paliva tam, kde je napájení bateriemi obtížné. Navíc lze pro dosažení vyššího výkonu paralelně zapojit více jednotek systému palivových článků. Na základě těchto vlastností a silných stránek identifikovala společnost Honda pro prvotní fázi svého vstupu do vodíkového podnikání čtyři hlavní domény pro své aplikace systémů palivových článků: Modely Honda FCEV, užitková vozidla, stacionární elektrárny a stavební stroje a zahájení rozvoje vodíkového obchodování zaměřeného také na zákazníky typu B2B (business-to-business).

1)    FCEV

Společnost Honda plánuje v roce 2024 zahájení prodeje zcela nového modelu FCEV v Severní Americe a Japonsku. Tento model bude vycházet z modelu CR-V, který byl představen loni v Severní Americe, a který bude vybaven systémem palivových článků nové generace. Kromě výhod FCEV, které umožňují jízdu na dlouhé vzdálenosti s rychlým doplňováním paliva, bude tento zcela nový model FCEV obsahovat funkci plug-in, která nabízí pohodlí elektromobilů, které lze dobíjet doma.

2)    Užitkové vozy

Společnost Honda plánuje před koncem nadcházejícího fiskálního roku 2024 (končící 31. března 2024) zahájit na veřejných komunikacích v Japonsku předváděcí testy prototypu těžkého nákladního vozidla poháněného palivovými články, který je vyvíjen společně se společností Isuzu Motors Limited.

V lednu 2023 zahájila společnost Honda ve spolupráci s Dongfeng Motor Group Co., Ltd. v čínské provincii Chu-pej předváděcí zkušební jízdy užitkových nákladních vozidel, která jsou vybavena systémem palivových článků nové generace.

3)    Stacionární elektrárny

Díky rozmachu cloud computingu a využití velkých dat v posledních letech rychle rostou nároky datových center na napájení. Z hlediska plánování kontinuity podnikání (BCP) roste potřeba záložních zdrojů energie. K uspokojení těchto potřeb navrhne společnost Honda využití svých systémů palivových článků v oblasti výroby energie jako čistého a tichého záložního zdroje energie.

Prvním krokem byla instalace stacionární elektrárny s palivovými články o výkonu přibližně 500 kW, která využívá systémy palivových článků z vozidel Honda Clarity Fuel Cell, ve firemním kampusu společnosti American Honda Motor Co., Inc. v Kalifornii v USA. Testovací provoz stanice jako záložního zdroje energie pro datové centrum bude zahájen koncem tohoto měsíce. Po tomto testování začne společnost Honda aplikovat technologii stacionárních elektráren s palivovými články ve svých továrnách a datových centrech po celém světě. Zároveň přispějí ke snaze společnosti Honda snižovat emise skleníkových plynů ve svých provozech.

4)    Stavební stroje

Společnost Honda využívá příležitost a aplikuje svůj systém palivových článků nejprve u rypadel a nakladačů, které představují velký segment trhu stavebních strojů. To přispěje k zajištění uhlíkové neutrality stavebních strojů.

Zajištění dodávek vodíku pro stavební stroje prostřednictvím konvenčních stacionárních vodíkových stanic je považováno za problematické. Z tohoto důvodu se společnost Honda bude snažit spolupracovat na řešení tohoto problému s asociacemi stavebního průmyslu a spřízněnými stranami.

<Rozšíření hodnotového řetězce >

Aby mohlo systémy palivových článků aktivně využívat více podniků, je důležité vyřešit problémy, jako je snížení investic do vývoje a nákladů na pracovní sílu při instalaci, snížení celkových nákladů a zajištění stabilních a levných dodávek vodíku. Kromě podpory vývoje pro přizpůsobení systému palivových článků společnosti Honda produktům zákazníků nabídce společnost Honda také provozní podporu, jako je poprodejní údržba a stabilní dodávky vodíku. Tím jednorázově přispěje k úsilí zákazníků o uhlíkovou neutralitu.

4.    Iniciativy pro vytvoření vodíkových ekosystémů

Pro dosažení širokého využití systémů palivových článků je zásadní vytvořit vodíkové ekosystémy, které zahrnují dodávky vodíku. Společnost Honda podporuje rozšiřování sítí vodíkových stanic v Japonsku podílem ve společnosti Japan Hydrogen Station Network Joint Company (Japan H2 Mobility/JHyM) a v Severní Americe podporou podniků v oblasti vodíkových stanic, jako jsou společnosti Shell a FirstElement Fuel.

Od tohoto začátku nové éry převezme společnost Honda aktivní roli při vytváření vodíkových ekosystémů, které se soustředí kolem stacionárních elektráren a vznikají na základě poptávky po vodíku. Společnost Honda se bude také aktivně podílet na projektech organizovaných národními a místními vládami, které jsou zaměřeny na dovoz velkých objemů vodíku přes přístavy a další lokality. Prostřednictvím těchto iniciativ bude společnost Honda posilovat budování partnerství se společnostmi, které se zapojí do této nové oblasti.

V rámci vytváření vodíkového ekosystému v Japonsku bude společnost Honda společně s Marubeni Corporation and Iwatani Corporation zkoumat možnosti ukázkového testování v podniku, který kombinuje dodávky vodíku a užitková vozidla. Společnost Honda v současné době v Evropě plánuje ukázkové testování energetického ekosystému, který kombinuje obnovitelnou energii a vodík.

Společnost Honda bude pokračovat v posilování spolupráce a koordinace s různými společnostmi v hodnotovém řetězci vodíku. Kromě toho bude i nadále řešit nové výzvy pro rozšíření využití vodíku.