13 předních představitelů průmyslu světa spojilo své síly na podporu vodíku ve snaze pomoci naplnění cílů ohledně změny klimatu

18. ledna 2017

V Davosu byla ustavena nová „vodíková rada“

Davos, Švýcarsko 17. ledna 2017: Třináct předních společností z oblasti energetiky, dopravy a průmyslu dnes založilo globální iniciativu, která představuje společnou vizi a dlouhodobý záměr propagace vodíku jako prostředku energetické transformace.

 

„Vodíková rada“ je první globální iniciativou svého druhu, jejímž cílem je prosadit vodík mezi klíčová řešení  energetické transformace. Vodík je všestranný nositel energie se zajímavými vlastnostmi. Jako čisté palivo nebo zdroj energie neuvolňuje v místě použití žádný CO2 a může hrát důležitou roli v přechodu na čistý nízkouhlíkový energetický systém. Vodíkové technologie a produkty v posledních letech zažily zásadní rozvoj a nyní se dostávají na trh. Rada bude spolupracovat a dávat doporučení ke splnění těchto cílů celé řadě klíčových zainteresovaných stran, například zákonodárcům, podnikatelům v oblasti vodíku, mezinárodním agenturám a občanské společnosti.

Členové „vodíkové rady“ při ustavení potvrdili svoji ochotu dále zvyšovat již tak značné investice do vývoje a komercionalizace vodíku a palivových článků. Celková hodnota těchto investic se dnes odhaduje na 1,4 miliardy eur ročně. Toto zvyšování investic bude možné, pokud klíčové zainteresované strany zvýší svoji podporu vodíku jako součásti budoucí nabídky zdrojů energie formou příslušné legislativy a podpůrných plánů.

„Vodíkovou radu“, jejíž první zasedání se konalo v úterý v Davosu, v současné době tvoří 13 generálních ředitelů a členů správních rad z různých průmyslových a energetických společností. Tyto společnosti se zavázaly přispět k naplnění smělého plánu: snížení teploty o 2 stupně Celsia, které bylo dohodnuto v rámci pařížské smlouvy z roku 2015. Mezi současné členy rady patří následující mezinárodní společnosti: Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total a Toyota. V čele rady stojí dva spolupředsedové z různých zeměpisných oblastí a odvětví. V současnosti jsou to zástupci společností Air Liquide a Toyota.

„Pařížská smlouva z roku 2015 o boji proti klimatickým změnám je důležitým krokem správným směrem. Na splnění tohoto závazku se ovšem musí podílet podnikatelské subjekty. Vodíková rada spojuje některé přední průmyslové, automobilové a energetické společnosti světa s jasným cílem: přesvědčit o výhodnosti vodíku jako klíčového řešení energetické transformace v oblasti dopravy a také energetiky, průmyslu a občanské vybavenosti. Na podporu tohoto záměru je třeba rozvíjet nové strategie. Sami na to ale nestačíme. Je třeba, aby vlády přispívaly k podpoře vodíku vlastními iniciativami – například plány investic do infrastruktury ve velkém měřítku. Vyzýváme tímto světové špičky k podpoře vodíku. Tak dokážeme společně splnit naše společné ambice ohledně klimatu a posílit rozvoj rodícího se vodíkového ekosystému.“ Benoît Potier, generální ředitel, Air Liquide.

„Vodíková rada půjde příkladem a bude prezentovat vodíkovou technologii a její výhody pro svět. Bude podporovat spolupráci, kooperaci a porozumění mezi vládami, průmyslem a zejména veřejností. Společnost Toyota si trvale udržuje přední postavení v ekologickém a technologickém vývoji v automobilovém oboru, včetně zavádění automobilů s palivovým článkem. Navíc je známo, že kromě dopravy by vodík mohl přispět k přechodu na nízkouhlíkovou společnost v řadě dalších průmyslových odvětví a v celém hodnotovém řetězci. Cílem vodíkové rady je aktivně tento přechod podporovat.“ Takeshi Uchiyamada, předseda správní rady, Toyota.

„Společnost Honda vyvíjí a zdokonaluje technologii elektropohonu ve všech jeho formách. Naším cílem je snížit závislost na fosilních palivech a rozvíjet energeticky udržitelnou společnost. Naše společnost se snaží dosáhnout toho, aby okolo roku 2030 byly dvě třetiny celosvětově prodaných vozů Honda vybaveny elektrifikačními technologiemi-konkrétně by se jednalo o automobily s nulovými emisemi, například elektromobily s vodíkovým palivovým článkem, bateriové elektromobily a také plug-in hybridní/hybridní automobily. Jsme přesvědčeni, že vodíkové automobily a automobily s palivovým článkem mohou být jádrem energetického systému společnosti. Honda patří k předním společnostem, které vyvíjejí technologii pro vozidla s palivovými články (FCV), a jejím přáním je posilovat snahy o rozvoj vodíkové společnosti na celém světě. Vodíková rada spojuje přední průmyslové a energetické společnosti světa. Věříme, že její snahy o spolupráci tento proces podle očekávání urychlí.“ Seiji Kuraishi, výkonný viceprezident, Honda Motor Co., Ltd.

Ve zprávě s názvem „Jak vodík podporuje energetickou transformaci“, kterou vydala vodíková rada, jsou uvedeny další podrobnosti o budoucích možnostech vodíku. Kromě vize rady a hlavních opatření tato zpráva považuje za klíčové, aby zákonodárci zaváděli, plně uvolnili a podpořili přínos vodíku k energetické transformaci.

Součástí korporátní odpovědnosti globálních společností z předních energetických a průmyslových odvětví je poskytovat řešení pro řízení energetické transformace a směřovat k nízkouhlíkové a energeticky udržitelné ekonomice. Tento nelehký úkol lze splnit pouze společnými silami. Z tohoto důvodu vyzýváme vlády a hlavní zúčastněné strany společnosti, aby se rovněž přidaly k podpoře vodíku jako prostředku energetické transformace a aby s námi spolupracovaly na vytvoření účinného realizačního plánu.

Společný roční obrat členů vodíkové rady představuje 1,07 biliónu eur. Zaměstnávají celkem 1,72 miliónu osob na celém světě.