Honda slaví nejlepší prodejní výsledek v historii českého motocyklismu!

Společnost Honda Motor Europe Ltd., Czech Republic Branch dosáhla v roce 2018 za časové období od 1.1.2018 do 31.12.2018 nejúspěšnějšího prodejního výsledku a poprvé v historii překročila milník 3000 prodaných motocyklů a skútrů.

15. ledna 2019

Protože Honda si tohoto mimořádného výsledku váží, chtěla by vyjádřit poděkování všem svým zákazníkům a fanouškům. Uspořádala proto pro ně soutěž, ve které soutěžící mohou vyhrát hlavní cenu: zcela nový motocykl Honda Monkey v hodnotě 99 900 Kč! Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 15.1.2019 do 24.2.2019. Podmínky soutěže a jednotlivá pravidla pro účast naleznou zájemci níže.

Honda je na českém motocyklovém trhu díky prodejním výsledkům nejúspěšnější a nejprodávanější motocyklovou značkou. Mezi klíčové pilíře roku 2018 patří již dlouhodobý bestseller skútr PCX v počtu 949 prodaných kusů, poté kultovní stroj CRF1000L Africa Twin s počtem 351 kusů, se kterým Honda v kategorii velkých endur vede před ostatními konkurenty. Třetí místo zaujímá populární a stylový skútr Forza 125 v počtu 248 prodaným kusů. Další velmi dobré prodejní výsledky prokázaly Vision 110 s konečným číslem 201 kusů a NC750X, kterých se prodalo 177 kusů.

K mimořádnému prodejnímu milníku je ke shlédnutí také video na YouTube:

Honda "3000"

YouTube video

STATUT A PRAVIDLA SOUTĚŽE:

„Soutěž o motocykl Honda Monkey“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Soutěž o motocykl Honda Monkey“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu Pořadatele.

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Honda Motor Europe Limited podnikající na území ČR prostřednictvím Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika se sídlem Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 24267007 (dále jen „Pořadatel“).

2. TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 15.1.2019 do 24.2.2019.

3. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“):

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

V případě Soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry.

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že se v době trvání soutěže přihlásí k odběru newsletteru Pořadatele prostřednictvím internetových stránek Pořadatele na adrese www.honda.cz/motorcycles/experience-honda/newsletter-abonnieren.html .

5. VÝHERCE A VÝHRY V SOUTĚŽI:

Výhrami v soutěži jsou:

1. cena – motocykl Honda Monkey v hodnotě 99 900 Kč včetně DPH

2. cena – mikina Honda

3. cena – tričko Honda

Výherci budou vybráni na základě oficiálního losování za účasti notáře po skončení soutěže.

6. DAŇ Z VÝHRY:

Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena Pořadatelem soutěže. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená výherci o srážkovou daň ponížena.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je Pořadatelem soutěže stanovena.

7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Pro oznámení výher a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude užita emailová adresa, která byla uvedena při registraci k odběru newsletteru Pořadatele. V případě, že uvedená e-mailová adresa bude chybná případně neplatná, výhra propadá ve prospěch Pořadatele. To samé platí i pro doručení výhry.

Soutěžící je povinen sdělit Pořadateli soutěže na jeho výzvu kontaktní údaje adresáta, kterému má být výhra doručena, do 4 dní ode dne, kdy bude Pořadatelem prostřednictvím e-mailu vyzván ke sdělení adresy. Pokud tak neučiní, výhra propadá bez náhrady.

Výhra za 1. místo bude předána Pořadatelem osobně 28. února 2019 na výstavě MOTOSALON konané v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 - Letňany. O přesném datu osobního předání bude Pořadatel výherce informovat prostřednictvím e-mailu. V případě, že se výherce k osobnímu předání nedostaví, výhra propadá bez náhrady.

Výhry za 2. a 3. místo budou adresátovi doručeny poštou na adresu, kterou Pořadateli uvede, nejpozději do jednoho měsíce od konce soutěže, pokud Pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Výhry jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách soutěže www.honda.cz/motorcycles/experience-honda/news-and-events/soutez-s-hondou.html

Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

8. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Osobní údaje Soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefon , předané Pořadateli budou zpracovány Pořadatelem jako správcem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.

Každý Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od Pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv Soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Případné informace získá každý Soutěžící na motoinfo@honda.cz, nebo u autorizovaného prodejce motocyklů Honda v ČR.

O soutěži informují webové stránky www.honda.cz/motorcycles/experience-honda/news-and-events/soutez-s-hondou.html

Výherní listina bude k dispozici u Pořadatele soutěže a na webových stránkách www.honda.cz/motorcycles/experience-honda/news-and-events/soutez-s-hondou.html

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele www.honda.cz/motorcycles/experience-honda/news-and-events/soutez-s-hondou.html