Honda RoadSync Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“)

1. INFORMACE O TĚCHTO PODMÍNKÁCH

1.1 Jsme společnost Honda Motor Europe Limited (dále jen „Honda“, „my“, „nás“ nebo „naše“), podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, DIČ: CZ683147893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845.

1.2 Tyto Podmínky se uplatní, pokud užíváte mobilní aplikaci Honda RoadSync (dále jen „Aplikace“) a jakékoli produkty nebo služby, které Vám budou v rámci Aplikace nebo v souvislosti s ní zpřístupněny (dále jen „Služby“).

1.3 Tyto Podmínky představují právně závazné ujednání mezi Vámi a společností Honda o Vašem užívání Aplikace a Služeb, přečtěte si je tedy pozorně ještě před jeho zahájením.

1.4 Pro používání Aplikace budete požádáni o akceptaci těchto Podmínek, přičemž v Aplikaci bude od Vás vyžadováno zaškrtnutí digitálních polí pro přijetí. Berete na vědomí, že přijetím těchto Podmínek jimi budete zákonným způsobem vázán(a) a v okamžiku jejich přijetí vzniká mezi Vámi a společností Honda právně závazná smlouva. Nepřijmete-li tyto Podmínky, nebudete moci Aplikaci používat.

1.5 Tyto Podmínky zahrnují důležité informace o Vašich zákonných právech, povinnostech a prostředcích nápravy. V této souvislosti upozorňujeme zejména na následující ustanovení těchto Podmínek: článek 7 (Záruky) a článek 9 (Omezení odpovědnosti).

1.6 Tyto Podmínky byly naposledy aktualizovány dne: 8.9.2022

2. KONTAKT NA NÁS

2.1 Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Podmínek nebo Aplikace, můžete:

2.1.1 nahlédnout na stránku často kladených otázek a odpovědí na ně na webu společnosti Honda (dále jen „Stránky FAQ“) na odkazu https://www.honda.cz/motorcycles/owners/honda-smartphone-voice-control-system/faq.html; a

2.1.2 kontaktovat nás s využitím prostředků komunikace a kontaktních údajů, které jsou k dispozici na Stránkách FAQ nebo které Vám společnost Honda sdělila jiným způsobem.

2.2 Žádné ustanovení těchto Podmínek se nedotýká Vašich zákonných práv zaručených zákonem, jako je například zákon č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, rovněž označovaných jako „zákonná práva“.

Pro podrobnější informace o svých právech navštivte internetovou stránku České obchodní inspekce www.coi.cz.

3. NÁROK NA ZÍSKÁNÍ UŽIVATELSKÉHO PŘÍSTUPU

3.1 Pouze zákonní rezidenti České republiky mají nárok na získání uživatelského přístupu a možnost užívání Aplikace a Služeb.

3.2 Chcete-li začít Aplikaci používat, musíte dovršit zákonem stanovený věk pro držení řidičského průkazu podle platných a účinných právních předpisů ve Vaší zemi pobytu nebo v zemi, kde Aplikaci používáte.

3.3 Vedle článku 3.2 navíc platí, že pokud jste mladší 18 let (nebo mladší, než je zákonný věk zletilosti ve Vašem státě nebo na území Vašeho pobytu), můžete využívat Aplikaci a Služby jen, máte-li k tomu souhlas svého rodiče či opatrovníka, včetně souhlasu s těmito Podmínkami.

4. APLIKACE

4.1 Pro stažení a instalaci Aplikace musíte mít kompatibilní chytrý telefon s nainstalovaným požadovaným operačním systémem a dostatečnou pamětí. Tyto požadavky se mohou průběžně měnit a další informace budou k dispozici v příslušném internetovém obchodě, z něhož si hodláte stáhnout Aplikaci (jako je např. Apple Store nebo Google Play Store) (dále jen „Appstore“). Neprodáváme Vám Aplikaci přímo, nýbrž Vy si ji kupujete nebo stahujete z příslušného Appstoru.

4.2 V Appstoru mohou být průběžně k dispozici aktualizace Aplikace. Mějte na paměti, že pokud nemáte ve svém chytrém telefonu staženu nejaktuálnější verzi Aplikace nebo operačního systému, Aplikace a Služby mohou mít omezenou funkčnost.

4.3 Poskytujeme Vám licenci k užití Aplikace za podmínky, že budete dodržovat tyto Podmínky a jakákoli pravidla nebo postupy uplatňované Appstorem, z nějž jste si stáhli Aplikaci. Platnost licence uplyne, jakmile dojde k ukončení Podmínek z Vaší nebo naší strany v souladu s článkem 12.

4.4 Pro stažení Aplikace a možnost využití plně funkčních Služeb budete potřebovat přístup k mobilní síti nebo internetovému připojení, motocykl Honda vybavený specifickými funkcemi (např. Bluetooth), mobilní zařízení (chytrý telefon nebo tablet) a další příslušenství (headset, mikrofon nebo sluchátka) (dále jen společně „Další služby“).

4.5 Užíváte-li Další služby, musíte dodržovat smluvní podmínky a pokyny vztahující se na takové Další služby. Jste výlučně odpovědný/á za obstarání Dalších služeb a zaplacení veškerých poplatků a úhrad vztahujících se na takové Další služby. V souvislosti s Vaším užíváním Aplikace a Služeb Vám mohou zejména vznikat poplatky a úhrady vůči třetím stranám (např. poskytovatelům mobilní sítě nebo internetového připojení). Jste výlučně odpovědný/á za zaplacení takových poplatků a úhrad. Nechcete-li, aby Vám nabíhaly takové poplatky či úhrady, neměli byste Aplikaci ani Služby užívat.

4.6 Neodpovídáme za újmy či škody plynoucí z nepřesných nebo neúplných informací nebo přerušení Služeb, které bylo způsobeno využíváním Dalších služeb (včetně částečně omezeného příjmu nebo přenosu dat mobilní sítě).

4.7 Aplikace může obsahovat odkazy na internetové stránky, informace, produkty či služby nezávislých třetích stran (dále jen společně „Externí obsah“). Externí obsah není pod naší kontrolou, neodpovídáme za něj a nijak jej neschvalujeme. Obdobně Honda nezaručuje, že jakákoli informace zobrazená v Aplikaci poskytnutá třetí stranou (rovněž v rámci Externího obsahu) bude aktuální, úplná nebo přesná. Musíte si vytvořit vlastní nezávislý úsudek ohledně toho, jak naložíte s jakoukoli informací nebo obsahem získanými prostřednictvím Aplikace (včetně dopravních předpisů, policejních pokynů, mapových dat, informací o dopravě a navigačních pokynů).

4.8 Případná ujednání uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem Externího obsahu platí výlučně mezi Vámi a příslušným poskytovatelem. Neodpovídáme za jednání ani opominutí jakéhokoli poskytovatele Externího obsahu (včetně otázek týkajících se jejich funkčnosti či dostupnosti či přesnosti/správnosti mapových údajů, informací o dopravě a navigace).

5. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

5.1 Ačkoli se snažíme zajistit, že Aplikace je přesná, aktuální a bez chyb, nemůžeme to zaručit. Kromě toho nemůžeme zaručit, že Aplikace a Služby budou připravené nebo vhodné pro jakýkoli účel. Proto pokud se spoléháte na jakékoli informace v Aplikaci, činíte tak na své vlastní riziko, neboť takové informace představují pouze odhad a mohou být nesprávné, neúplné nebo neaktuální.

5.2 Společnost Honda zejména nezaručuje, že Služby nebo jakékoli informace či obsah dostupné v Aplikaci (včetně mapových údajů, údajů o dopravě a navigačních pokynů (dále jen „Obsah“) jsou správné či přesné. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

5.2.1 skutečné podmínky silničního provozu se mohou od Obsahu lišit;

5.2.2 smyslem Obsahu není nahradit informace uváděné na pozemní komunikaci, např. směrové značení, časové omezení, omezení v pruzích, neprůjezdnost komunikací, dopravní značky, semafory nebo policejní pokyny; a

5.2.3 neodpovídáme vůči Vám za nesprávnou nebo nebezpečnou mapovou navigaci ani jiný obsah.

5.3 Honda nezaručuje, že veškeré Služby poskytované prostřednictvím Aplikace jsou vhodné nebo bezpečné pro použití za všech okolností, případně že budou ve všech zemích v souladu se zákonem. Souhlasíte s tím, že sám/sama odpovídáte za bezpečné používání Aplikace a Služeb a za všech okolností se zavazujete, že Aplikaci a Služby budete užívat s vynaložením takových dovedností a úsudku, jaké lze na Vás rozumně vyžadovat.

5.4 Musíte zajistit, že po dobu užívání Aplikace a Služeb budete plnit, sledovat a dodržovat všechny platné a účinné předpisy silničního provozu. Berete na vědomí a souhlasíte, že:

5.4.1 budete užívat vzdálené příkazy dostupné v Aplikaci (nebo v zařízení, na němž je Aplikace nainstalována) pouze, pokud to bude bezpečné a legální;

5.4.2 nebudete užívat Aplikaci a Služby způsobem, který není bezpečný nebo může zapříčinit nebezpečí újmy na straně osob nebo škod na majetku; a

5.4.3 nebudete užívat zařízení, na němž je nainstalovaná Aplikace, po dobu řízení nebo ovládání motocyklu. 5.5 Souhlasíte s tím, že podmínkou Vaší licence k užití Aplikace a Služeb (jak je uvedeno v článku 6 níže) je, že nebudete užívat Aplikaci a Služby v rozporu s pravidly uvedenými v těchto Podmínkách. Zejména se zavazujete, že nebudete:

5.5.1 rozmnožovat, šířit, nahrávat, prodávat, pronajímat či půjčovat, rozebírat, dekompilovat či zpětně analyzovat Aplikaci nebo Služby nebo jejich část, vytvářet z nich odvozená díla, provádět úpravy či změny jejich celku nebo jakékoli jejich části nebo je jiným způsobem užívat či využívat, nebude-li to výslovně dovoleno v těchto Podmínkách;

5.5.2 užívat Aplikaci nebo Služby jakýmkoli nezákonným způsobem, pro jakýkoli protiprávní účel nebo způsobem odporujícím těmto Podmínkám, ani nebudete jednat podvodně či v nekalém úmyslu, například ilegálním průnikem do Aplikace či vložením škodlivého kódu do Aplikace, včetně virů nebo škodlivých dat;

5.5.3 porušovat v souvislosti s užíváním Aplikace nebo Služeb naše práva duševního vlastnictví ani obdobná práva třetích stran;

5.5.4 užívat Aplikaci nebo Služby způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit, zhoršit nebo narušit naše systémy nebo bezpečnost, nebo zasáhnout do činností dalších uživatelů;

5.5.5 shromažďovat či sbírat informace nebo údaje z jakékoli části Aplikace nebo našich systémů, ani se pokoušet o rozšifrování přenosů ze serverů a na servery, na nichž běží Aplikace;

5.5.6 podávat nám v souvislosti s Aplikací nebo Službami nesprávné či falešné údaje (například použít cizí uživatelské jméno, heslo, informace o účtu, jméno nebo jiné atributy);

5.5.7 sdělovat, převádět či půjčovat své účty (zejména své ID uživatele a heslo) třetí osobě ani jinak umožňovat třetí osobě, aby užívala vaše účty;

5.5.8 obcházet, modifikovat či prolamovat funkce či ochranu Aplikace nebo Služeb, vyhýbat se jim či s nimi jakkoli manipulovat;

5.5.9 přistupovat k jakémukoli prvku Aplikace nebo Služeb, sledovat či kopírovat jej za použití automatizovaných prostředků (včetně robota, webového pavouka nebo scraperu);

5.5.10 ničit či pozměňovat systém, data nebo síť napojené na Aplikaci nebo Služby, bránit jejich funkčnosti či s nimi manipulovat;

5.5.11 převádět či uchovávat data obsahující viry nebo jiné škodlivé počítačové programy, nebo se o podobnou věc pokoušet; nebo

5.5.12 poškozovat, deaktivovat, přetěžovat či narušovat Aplikaci či Služby.

5.6 Aplikace byla naprogramována tak, aby nám umožnila dálkově deaktivovat Vámi používanou Aplikaci nebo Služby, jakmile uplyne Vaše licence k jejich užití nebo dojde k jejímu ukončení v souladu s těmito Podmínkami. Berete na vědomí a souhlasíte, že bude-li Váš přístup k Aplikaci nebo Službám deaktivován na dálku, Aplikace nebo Služby přestanou v některých nebo všech ohledech fungovat a můžete přijít o veškerá data uložená v Aplikaci.

5.7 Vznikne Vám povinnost uhradit nám jakékoli náklady, ztráty nebo jiné závazky v přiměřené výši, které nám vzniknou nebo které utrpíme v důsledku Vašeho porušení těchto Podmínek.

6. LICENCE A VLASTNICTVÍ

6.1 Neuvádí-li tyto Podmínky jinak, udělujeme Vám tímto nevýlučnou, omezenou, nepřevoditelnou, odvolatelnou licenci k užití Aplikace a Služeb výhradně v souladu s těmito Podmínkami a výlučně pro osobní užití. Tato licence neobsahuje licenci k rozmnožování, upravování nebo šíření Aplikace. 6.2 Kromě licence poskytnuté v článku 6.1 náleží veškerá práva, vlastnictví a nároky (mimo jiné i práva duševního vlastnictví) k Aplikaci a Službám společnosti Honda, jejím společnostem ve skupině nebo dalším poskytovatelům licence, a jsou chráněna autorským právem i jinými právními předpisy a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. My, naše propojené osoby a naši poskytovatelé licence si vyhrazujeme veškerá naše práva duševního vlastnictví náležející v souvislosti s Aplikací a Službami. To například znamená, že my a tyto osoby zůstáváme majiteli takových práv duševního vlastnictví a můžeme je svobodně užívat tak, jak považujeme za vhodné.

6.3 Mezi taková práva duševního vlastnictví patří: autorské právo, ochranné známky, doménová jména, práva k designu, práva k databázím, patenty a jiná práva duševního vlastnictví jakéhokoli typu, bez ohledu na to, zda jsou registrovaná nebo nikoli (kdekoli ve světě).

7. ZÁRUKY

7.1 Zavazujeme se poskytnout Vám Aplikaci s takovou znalostí a péčí, jaké lze na nás rozumně vyžadovat, a vynaložíme rozumné úsilí k tomu, aby Vám byla Aplikace vždy k dispozici.

7.2 Berete na vědomí a souhlasíte, že Služby dostupné prostřednictvím Aplikace se poskytují, jak stojí a leží (neboli na bázi „as is“), a:

7.2.1 Aplikace a Služby nebudou bez vad, vždy aktuální nebo nepřetržitě dostupné bez jakéhokoli přerušení. Dostupnost a funkčnost Aplikace nebo Služeb a přesnost jejích údajů může být závislá na dostupnosti Vaší mobilní sítě, internetového připojení nebo signálu GPS či jiných faktorech týkajících se Vašeho motocyklu nebo zařízení;

7.2.2 určité funkce v rámci Aplikace a Služeb nemusejí fungovat řádně nebo vůbec, pokud motocykl nebo zařízení neudržujete nebo neuchováváte v dobrém provozním stavu;

7.2.3 rozsah prvků a funkcí dostupných v Aplikaci nebo Službách se může lišit v závislosti na tom, který operační systém používáte (např. iOS nebo Android), což znamená, že vám nemusí být vždy k dispozici všechny inzerované prvky a funkce;

7.2.4 Aplikace a Služby mohou být čas od času nedostupné nebo mimo provoz po dobu provádění údržby, aktualizací a modifikací (to může zahrnovat i případy, kdy je prováděna údržba, aktualizace nebo úprava Externího obsahu příslušným externím poskytovatelem).

8. UDÁLOSTI VYŠŠÍ MOCI

8.1 Neodpovídáme a neručíme za neplnění nebo opožděné plnění jakýchkoli našich povinnosti plynoucích z těchto Podmínek, které je způsobeno jednáním nebo událostí mimo naši rozumnou kontrolu, zejména (avšak nikoli výlučně):

8.1.1 nefunkčností veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí;

8.1.2 nefunkčností Aplikace nebo Služeb z důvodu nedostatečného GPS signálu, nedostatečného internetového připojení, nepříznivých povětrnostních podmínek, přírodních katastrof nebo změny právních předpisů či vládních nařízení nebo pokynů,

každá z takových událostí dále jen „Událost vyšší moci“.

8.2 Dojde-li k Události vyšší moci, která ovlivňuje plnění našich povinností podle těchto Podmínek:

8.2.1 plnění našich povinností podle těchto Podmínek se pozastavuje a termín jejich splnění se prodlužuje o dobu trvání Událostí vyšší moci; a

8.2.2 vynaložíme přiměřené úsilí k nalezení řešení, díky kterému budou naše povinnosti podle těchto Podmínek splněny bez ohledu na Událost vyšší moci.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1 Nedodržíme-li tyto Podmínky, může nám vzniknout odpovědnost za ztrátu nebo újmu, jež utrpíte jako předvídatelný důsledek porušení těchto Podmínek nebo naší nedbalosti, avšak neodpovídáme za ztrátu nebo újmu, která není předvídatelná. Ztráta nebo újma je předvídatelná, pokud je zjevným důsledkem porušení naší povinnosti nebo byla předpokládána vámi i námi v době, kdy jste vyjádřil(a) souhlas s těmito Podmínkami.

9.2 Aplikaci a Služby (včetně zpráv, dat, informací, obsahu nebo jiného materiálu poskytovaného v souvislosti s Aplikací nebo Službami) dodáváme výhradně pro domácí a soukromé užití. Zavazujete se neužívat Aplikaci pro obchodní ani podnikatelské účely nebo pro další prodej, a za žádných okolností vůči Vám neneseme odpovědnost za ušlý zisk, obchodní ztrátu, přerušení provozu nebo ztrátu podnikatelské příležitosti.

9.3 Žádným způsobem nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost za:

9.3.1 usmrcení nebo ublížení na zdraví způsobené naší nedbalostí;

9.3.2 podvod nebo podvodné uvedení v omyl; nebo

9.3.3 jakoukoli záležitost, u níž není zákonem dovoleno omezit nebo vyloučit odpovědnost, nebo se pokusit ji omezit nebo vyloučit.

10. ZPĚTNÁ VAZBA

Berete na vědomí a zavazujete se pro případ podání zpětné vazby ohledně funkčnosti a výkonnosti Aplikace nebo Služeb (dále jen „Zpětná vazba“), že taková Zpětná vazba:

10.1.1 neobsahuje důvěrné, vyhrazené nebo osobní údaje třetích stran;

10.1.2 neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob; a

10.1.3 může být sdělována a využívána společností Honda podle jejího aktuálního uvážení.

10.2 Podáním Zpětné vazby:

10.2.1 nám udělujete bezplatnou, celosvětovou, trvalou, nevýlučnou, postupitelnou a převoditelnou licenci k užití Zpětné vazby, a to také (mimo jiné) pro účely zlepšování nebo úprav Aplikace nebo Služeb a pro komerční nebo nekomerční účely podle našeho aktuálního uvážení; a

10.2.2 berete na vědomí, že udělením takové licence se neodvolatelně vzdáváte, a způsobujete vzdání se, veškerých nároků a uplatnění veškerých práv duševního vlastnictví a duševních práv, které případně máte k takové Zpětné vazbě máte

11. OCHRANA SOUKROMÍ

Vaše soukromí a osobní údaje jsou pro nás důležité. S veškerými osobními údaji, které nám poskytnete, bude naloženo v souladu s naším Oznámením o ochraně soukromí - Honda RoadSync, které vysvětluje, které osobní údaje od Vás shromažďujeme, jak a proč takové informace shromažďujeme, uchováváme, užíváme a sdílíme, Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům a způsob, jak kontaktovat nás nebo dozorové úřady, máte-li dotaz nebo stížnost týkající se Vašich osobních údajů.

12. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

12.1 Jste oprávněn(a) užívání Aplikace nebo Služby kdykoli ukončit.

12.2 Podle vlastního uvážení, bez předchozího upozornění a aniž by nám vůči Vám vznikala jakákoli odpovědnost, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Vaše užívání celé Aplikace nebo veškerých Služeb či jejich části nebo přístup k nim, pokud: i) máme za to, že jste porušil(a) tyto Podmínky; ii) je nám to uloženo zákonem, soudem příslušné jurisdikce nebo vládním či regulatorním orgánem; iii) nastanou neočekávané technické problémy; iv) nastanou okolnosti, které zakládají Událost vyšší moci; nebo v) ukončíme poskytování Aplikace nebo Služeb ve Vaší zemi nebo našim zákazníkům obecněji z jakéhokoli důvodu.

13. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

13.1 Tyto Podmínky nebo Aplikaci můžeme podle potřeby aktualizovat, například za účelem zohlednění právních změn, zahrnutí nových produktů, služeb nebo aplikací, které budeme nabízet, případně i z jiných důvodů.

13.2 Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit tak, že Vám změnu oznámíme při Vašem novém spuštění Aplikace, nebo bude-li to možné, zasláním oznámení na zařízení, na němž je Aplikace nainstalována. Budete-li pokračovat v užívání Aplikace, máme za to, že jste změny akceptoval(a), ale pokud jsou změny na Váš úkor, budete požádáni o vyjádření souhlasu s nimi a o akceptaci aktualizovaných Podmínek zaškrtnutím digitálních polí pro akceptaci v rámci Aplikace.

13.3 Pokud s těmito Podmínkami nevyjádříte souhlas, nebudete schopni Aplikaci používat. Berete na vědomí, že akceptací aktualizovaných Podmínek a souhlasem s nimi jimi budete zákonným způsobem vázán(a).

14. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

14.1 Pokud v těchto Podmínkách používáme slova „písemný“ nebo „písemně“, platí i pro e-mailovou formu, není-li uvedeno jinak.

14.2 V souvislosti s těmito Podmínkami Vám můžeme zasílat oznámení i) e-mailem na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl(a), nebo ii) zveřejněním oznámení na internetové stránce spojené s

Aplikací a Službami. Souhlasíte s tím, že nám budete poskytovat vždy přesné a úplné kontaktní údaje, které můžeme využívat pro veškerou komunikaci v souvislosti s těmito Podmínkami.

14.3 Můžeme postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek na jiné subjekty, což nebude mít dopad na Vaše práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek.

14.4 Vy máte právo postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek na jinou osobou, pokud s tím vyslovíme písemný souhlas.

14.5 Rozhodne-li soud nebo jiný příslušný orgán, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek je protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak se bude mít o takovém ustanovení za to, že je oddělitelné od těchto Podmínek a nemá dopad na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení, která zůstávají plně platné a účinné.

14.6 Nebudeme-li od Vás vyžadovat, abyste splnil(a) své povinnosti podle těchto Podmínek, nebo nebudeme-li vymáhat svá práva proti Vám, případně pokud s takovým požadavkem nebo vymáháním otálíme, neznamená to, že jsme se vzdali svých práv vůči Vám ani že jste svých povinností zproštěni. Pokud Vám promineme nesplnění povinnosti, učiníme tak výhradně v písemné formě, a nebude to znamenat, že Vám automaticky promíjíme jakékoli pozdější nesplnění povinnosti.

14.7 Tyto Podmínky a ustanovení, na jaká se v nich odkazuje, představují úplné smluvní ujednání mezi Vámi a společností Honda týkající se jejího předmětu a mají přednost před předchozími nebo jinými ujednáními, dohodami, jednáními a debatami, ať již ústními nebo písemnými.

14.8 Tyto Podmínky platí ve vztahu mezi Vámi a námi. Žádné jiné osobě nevzniká právo domáhat se jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek. 14.9 Tyto Podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu. To znamená, že užívání Aplikace Vámi, jakýkoli spor nebo nárok vznikající z Aplikace nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem Anglie a Walesu. Upozorňujeme, že pokud máte bydliště v České republice, budou se na Vás vztahovat všechna povinná ochranná opatření, která vám přiznávají zákony České republiky.

14.10 Jakýkoli spor mezi Vámi a společností Honda týkající se těchto Podmínek se podřizuje nevýlučné příslušnosti soudů Anglie a Walesu. To znamená, že se můžete rozhodnout, zda podat žalobu k soudům Anglie a Walesu nebo k soudům České republiky.